IN ENGLISH OPINTO-OPAS
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > OPETUSSUUNNITELMAT

Opetussuunnitelmat

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta ammattikorkeakoulututkintoihin, ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammatillisiin erikoistumisopintoihin ja muuta koulutusta.

Koulutuksen sisältö esitetään opetussuunnitelmassa. Metropolian opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet ja oppimistulokset. Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä osaamista opiskelijalta edellytetään. Oppimistulokset kuvaavat mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja osaa oppimisprosessin tuloksena.

Opetussuunnitelman sisältöä tarkistetaan lukuvuosittain. Jokaisena lukuvuonna aloittavalla opiskelijaryhmällä on oma opetussuunnitelman sisältö. Useista opetussuunnitelmista opinto-oppaassa näytetään uusimman opiskelijaryhmän opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opinnoista. Sama opintojakso voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan ja se voidaan järjestää useaan otteeseen eli siitä on useita toteutuksia. Kaikki saman opintojakson toteutukset näkyvät opetussuunnitelmassa. Osa opetuksen sisällöstä voi vaihtua eri toteutuksilla (esimerkiksi opetuksen kieli, opetusmenetelmät, arviointimenetelmät, kirjallisuus). Opetussuunnitelma on kirjoitettu siten, että opintojaksoista kuvataan aina toteutukselta toiselle samana pysyvä sisältö ja lukuvuodelta toiselle mahdollisesti muuttuva sisältö kerrotaan toteutuksen kuvauksessa.

Kunkin opintojakson opettaja suunnittelee opintojakson toteutuksen ennen opetuksen alkua. Opettaja kirjaa suunnitteluvaiheessa toteutuksen tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmaan. Jos opetussuunnitelmassa on uusia opintojaksoja joita ei ole järjestetty aiemmin, näistä ei ole toteutuksiin liittyviä tietoja ennen opettajan toteutussuunnitteluvaihetta.

Arkistosta voi lukea aiempien vuosien opetussuunnitelmat, niiden opinnot ja opintojaksojen toteutukset.

Nuorten - ja aikuisten tutkintoon johtava koulutus

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta nuorten - ja aikuisten tutkintoon johtavaa koulutukseen.

Nuoret lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet voivat hakea ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) johtaviin koulutusohjelmiin, jotka kestävät päätoimisina opintoina 3,5 - 4,5 vuotta. Opintoihin voi halutessaan sisällyttää vaihto-opiskelujakson ulkomaisessa korkeakoulussa.

Jo työelämään siirtyneet aikuiset voivat suorittaa työnsä ohessa
• ammattikorkeakoulututkinnon (AMK)
• ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (ylempi AMK)
• erikoistumisopintoja.

Aikuiskoulutuksena suoritettavia AMK-tutkintoja on sekä alan vaihtajille että jo alalla toimiville tutkintotasoaan kohottaville. Pohjakoulutus ja työkokemus hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi opintoja ja opiskelijoille rakennetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu jo työelämässä olevalle henkilölle, joka haluaa syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan sekä kehittyä ammatillisesti. Ylempi AMK-tutkinto vakinaistettiin Suomen korkeakoulujärjestelmään vuonna 2005, ja se antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin yliopistossa tai muussa tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempään AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
• syvällinen kuva alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Pääsyvaatimuksena ylempään AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin on AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus.

Ylempiin AMK-tutkintoihin johtavien koulutusohjelmien opetus on järjestetty niin, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opinnot koostuvat koulutusalakohtaisesti syventävistä ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen tutkintonimike muodostuu aiemmasta tutkintonimikkeestä, esim. tradenomi, ja lyhenteestä ylempi AMK. Englanninkielinen tutkintonimike on Master, esim. Master of Engineering.

Ammatilliset erikoistumisopinnot

Erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia ja ne on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakoulu- tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot hankkineille. Osa erikoistumisopinnoista on ns. YAMK-tasoa, eli ne voidaan sisällyttää osaksi myöhemmin suoritettavaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Pääsääntöisesti erikoistumisopinnot kestävät noin vuoden.