OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävä kehitys
Valinnainen opintotarjonta

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävä kehitys

VOK_RAKENTAM1_2014

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa kestävän kehityksen näkökulmat ja osa-alueet sekä omassa elämässään että ammattialallaan sekä osaa edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan
• tunnistaa ja osaa analysoida monimutkaisia paikallisia ja globaaleita ilmiöitä ja niiden riippuvuuksia talouden, luonnon ja yhteiskunnan kannalta
• pystyy keräämään ja analysoimaan tietoa ja muodostamaan perustellun käsityksen asioiden tilasta, taustoista ja tulevaisuudesta
• pystyy ryhmässä toimien osallistumaan kestävää kehitystä tukevien toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

Lisätiedot

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa erillisinä kursseina.

Yhteyshenkilö: Jenni Merjankari

XX00CH68 Globaalin kehityksen seminaari 5 op
XX00CH67 Kestävää maailmaa rakentamassa 5 op
XX00CH69 Yhteiskuntavastuuprojekti 5 op