OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > FAB-semester 2018
Valinnainen opintotarjonta

FAB-semester 2018

SXI

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

SX00DO58 FAB Thesis 5 op
SX00DH47 New areas, roles & future of Occupational Therapists 3 op
SX00DH48 Occupational therapy, public health and health promotion 3 op
SX00DH46 Occupational therapy and urban transformation 4 op
SX00DH49 Practice placement 15 op