OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Rakennusalan työnjohto, lvi - Vastaava työnjohtaja, tavanomainen luokka
Valinnainen opintotarjonta

Rakennusalan työnjohto, lvi - Vastaava työnjohtaja, tavanomainen luokka

TXI-1001

Kuvaus

Opiskelija voi suorittaa 25 opintopisteen (kokonaisuus 50 op) laajuiset opinnot, jotka (tai vastaavat) suoritettuaan opiskelija voi anoa pätevyyttä myöntävältä viranomaiselta, joka tekee lopullisen päätöksen opintojen sekä työkokemuksen riittävyydestä kyseiseen rakennushankkeeseen. Opiskelijan vastuulla on koota tarvittavat opinnot.

Rakennusalan työnjohdon, lvi, opiskelijat voivat osallistua tarjontakoriin kuuluville opintojaksoille, jos toteutuksilla on tilaa. Toteutuksille tulee ilmoittautua ilmoittautumisajan puitteissa.

Työnjohdon pätevyys:
Asetus rakennusalan työnjohdon pätevyydestä on annettu 12.3.2015 ( YM4/601/2015)
Pätevyydet on jaettu kolmeen luokkaan: tavanomaiseen, vaativaan ja poikkeuksellisen
vaativaan luokkaan. Lisäksi on olemassa vaativuusluokka ”vähäinen”, jossa
vaatimuksena on riittävät edellytykset rakentamisen kohde huomioon ottaen.
Asetuksen mukaiset koulutus- ja tutkintovaatimukset ovat:
Tavanomainen luokka:
Tutkinto: vähintään teknikon tutkinto tai muuten hankitut vastaavat tiedot sekä riittävä
kokemus rakennusalalta kohteen laatu huomioon ottaen.
Opintojen tulee sisältää vähintään 50 opintopistettä rakennustekniikassa, jotka
sisältävät opintoja rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikassa, rakentamisen
projektinhallinnassa ja projektinjohtamisessa, rakentamisen aikataulusuunnittelussa
sekä rakentamisen hanketaloudessa. (Ei osaamisalakohtaisia opintopistevaatimuksia)
Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset tavanomaisessa luokassa ovat:
Vaadittavien opintosuoritusten kokonaismäärä on 50 op sisältäen seuraavat
opintokokonaisuudet
- opinnot rakennustekniikassa min. 20 op sisältäen:
- rakenteiden mekaniikkaa 4 op
- betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamisessa ja betoniteknologiaa
- rakennusfysiikkaa 3 op
- rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikassa, projektinhallinnassa ja –johtamisessa
min. 25 op., aikataulusuunnittelussa sekä hanketaloudessa

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TM00BS32 Betonirakennetekniikka 5 op
TM00BS31 Lujuusoppi ja puurakenteet 5 op
TM00BS34 Maa- kalliorakennustyöt 5 op
TM00BS29 Rakennusfysiikka 5 op
TM00BS30 Statiikka 5 op
TM00CH48 Talon pohjarakennustyöt 5 op