OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Varhaisiän musiikkikasvatuksen perusteita
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Varhaisiän musiikkikasvatuksen perusteita

O201347

Kuvaus

Kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen työtapoja ja menetelmiä

Opiskelija tutustuu musiikin alkeis- ja ryhmäopetuksen keskeisiin menetelmiin ja työtapoihin sekä oppii perusteet monipuolisen musiikkitoiminnan suunnittelun pohjaksi eri ikäisten oppijoiden oppijalähtöiseen kohtaamiseen

Opiskelija saa kokemuksia ja valmiuksia liikkeen käytöstä musiikinopetuksen välineenä eri-ikäisten oppijoiden kanssa ja laajentaa tiedollisia valmiuksia lapsen motorisesta kehityksestä sekä yleisten oppimisvalmiuksien tukemisesta musiikkiliikunnan avulla.

Lapsen kehitys ja oppijalähtöinen musiikinopetus

Opiskelija
• syventää ymmärrystään lapsen kehityksestä sekä musiikkitoiminnan, oppimisen ja ilmaisun mahdollisuuksista ja edellytyksistä eri ikäkausina ja elämänkaaren eri vaiheissa
• hahmottaa taiteellisen ilmaisun ja oppimisen mahdollisuudet tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä ymmärtää tämän vaikutukset opettamiselle ja siinä käytettäville lähestymistavoille

Oppiminen ja opettaminen ryhmässä 1

Opiskelija
• saa valmiuksia toteuttaa elämyksellistä musiikinopetusta, joka pyrkii tarjoamaan oppijalle merkityksellisiä kokemuksia käyttäen monipuolisia työtapoja, musiikkityylejä ja opetusmetodeja
• kykenee havainnoimaan ryhmäprosessia ja ryhmän toimintaa sekä fasilitoimaan oppimista ja itseilmaisua ryhmässä
• oppii perusteet monipuolisen musiikkitoiminnan suunnittelun pohjaksi eri ikäisten oppijoiden oppijalähtöiseen kohtaamiseen.
• tutustuu oppimiseen ryhmässä oppijan ja opettajan näkökulmista sekä työstää omia käsityksiään ja kokemuksiaan ammattitaidon osana
• hahmottaa opettamista kohtaamistilanteena, kunnioituksena ja vuorovaikutuksena.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KS00AA98 Kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen työtapoja ja menetelmiä 4 op
KS00AA95 Lapsen kehitys ja oppijalähtöinen musiikinopetus 3 op
KS00AA93 Oppiminen ja opettaminen ryhmässä 1 3 op