OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > MONIMUOTOTOTEUTUS > INFORMATION TECHNOLOGY TUTKINTO-OHJELMA

Information Technology tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Janne Salonen
Osaamisaluepäällikkö
Tieto- ja viestintätekniikka
Puh: +358 (0)40 334 1150
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
(http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)

Tutkinnon profiili

Tietotekniikan insinööri (AMK) on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka tarjoaa opiskelijoille vahvan osaamisen heidän valitsemallaan sektorilla tieto- ja viestintätekniikan alalta. Lisäksi opinnot antavat vahvan monialaisen osaamisen luonnontieteissä, sujuvat kommunikaatiotaidot sekä valmiudet toimia tuottavana projektiryhmän jäsenenä. Uudistettu opintosuunnitelma, joka sisältää kolme pääainevaihtoehtoa, tarjoaa mielenkiintoisen ja ajan tasalla olevan sisällön opintoihin sekä valmiudet suunnitella, testata ja hallita tietotekniikan sovelluksia. Valmistuneet opiskelijat aloittavat uransa yleensä tuotekehitysinsinöörinä, asiantuntijana tai ohjelmistojen kehityksessä.

Keskeiset oppimistulokset

Riippuen opiskelijan valitsemasta pääaineestä hän hallitsee tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien, loppukäyttäjäsovellusten, verkkoon kytkettyjen anturijärjestelmien, langattomien tiedonsiirtojärjestelmien tai virtuaalipalvelinjärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon. Lisäksi hänellä on valmiudet toimia projekteissa ja projektiryhmien tuottavana jäsenenä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tietojärjestelmät, sulautettu äly ja mobiilisovellukset ovat keskeinen osa modernia tietoyhteiskuntaa. Järjestelmien suunnitteluun, hallintaan ja kehittämiseen tarvitaan insinöörejä, joilla on vahva osaaminen tieto- ja viestintätekniikan alalta. Valmistunut tietotekniikan insinööri toimii yksityisellä tai julkisella sektorilla esimerkiksi ohjelmiston kehittäjänä. tuotekehitysinsinöörinä suunnittelemassa hajautettua älykkyyttä sisältäviä järjestelmiä, asiantuntijana suunnittelemassa tietoverkko- tai tietoturvaratkaisuja tai asiantuntijana teknisessä tuessa, asiakaspalvelussa tai myynnissä.

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tietotekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnäolevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto