OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > MONIMUOTOTOTEUTUS > RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON TUTKINTO-OHJELMA > RADIOGRAFIA JA SÄDEHOITO

Radiografia ja sädehoito

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta. Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Röntgenhoitajan työ- ja toimintaympäristön osaamisen tunnistajana
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                       
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                       
Terveysalan turvallisuus 5
     
           
                       
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 10
     
           
                       
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5
       
             
                   
Potilasturvallisuus ja lääketieteellisen säteilyn käyttö 10
       
             
                   
Potilasturvallisuus ja lääketieteellisen säteilyn käytön asiantuntijuuden kehittyminen 15
       
             
                   
60000303000000151515150000000000
Röntgenhoitaja kliinisen radiografia- ja sädehoitotyön toimijana
                                                 
Radiologisen potilaan hoito terveydenhuollon toimintaympäristössä 15  
       
               
               
Monialainen asiantuntijuus kliinisessä radiografiatyössä 5  
       
               
               
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
       
               
               
Potilas ultraääni-, mammografiatutkimuksissa ja toimenpiteissä 5  
         
                 
           
Syöpää sairastava potilas sädehoidossa 15  
         
                 
           
Potilas magneettitutkimuksessa 5  
         
                 
           
Kuvantamistutkimusten fysikaaliset perusteet ja laatu 5  
       
               
               
Potilas isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa 5  
         
                 
           
06000003030000000015151515000000
Röntgenhoitaja säteily- ja potilasturvallisuuden osaajana
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                     
   
Potilas radiologisissa toimenpiteissä ja tutkimuksissa 10    
           
                     
   
Säteilyturvallisuuden asiantuntijuus I 10    
         
                   
       
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
004500000301500000000015157.57.500
Röntgenhoitaja asiantuntijana ja ammattialansa kehittäjänä
                                                 
Säteilyturvallisuuden asiantuntijuus II 5      
           
                       
Röntgenhoitaja ammatillisen toiminnan kehittäjänä 20      
           
                       
Johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                       
00030000000300000000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Röntgenhoitajatutkinnon alkuvaiheessa, ennen potilaiden kanssa työskentelyä, röntgenhoitajaopiskelija on tutustumisjaksolla työelämässä ja lisäksi hän harjoittelee perusröntgentutkimuksia ja säteilyturvallista työskentelyä simuloidussa oppimisympäristössä röntgentutkimusluokassa. Ammatillisen tieto - ja taitoperustan kartuttua opiskelija harjoittelee radiografia - ja sädehoitotyötä erilaisissa terveysalan kuvantamis -, sädehoito -, ja isotooppiyksiköissä. Käytännön harjoittelun osuus on 75 opintopistettä
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.