OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Fysioterapian tutkinto-ohjelma > Fysioterapia

Fysioterapia

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Fysioterapiaosaamisen lähtökohdat
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                         
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
           
                       
Fysioterapian ammatilliset lähtökohdat 5
     
           
                       
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                   
Toimintakyvyn arvioinnin lähtökohdat fysioterapiassa 5
     
             
                       
250002050000010102.52.50000000000
Ihmisen rakenteet ja toiminnot toimintakyvyn edellytyksinä
                                                 
Liikkuva ja toimiva ihminen 1 5
     
           
                       
Liikkuva ja toimiva ihminen 2 5
     
           
                       
Liikkuva ja toimiva ihminen 3 5
       
             
                   
1500010500000552.52.50000000000
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen fysioterapiassa 1
                                                 
Toimintakyvyn arvioinnin menetelmät fysioterapiassa 5
       
             
                   
Liike, liikkuminen ja terapeuttinen harjoittelu 5
       
             
                   
Terapeuttinen harjoittelu ja toimintakykyä tukeva ohjaaminen. Fysioterapiaharjoittelu 1 5
       
             
                   
1500001500000007.57.50000000000
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen fysioterapiassa 2
                                                 
Fysioterapeuttinen arviointi eri-ikäisillä 5  
       
               
               
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 5  
       
               
               
Terapeuttisen harjoittelun soveltaminen ja soveltava liikunta. 5  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen fysioterapiassa 3
                                                 
Psykofyysinen fysioterapia ja psykologia 5  
       
               
               
Psykofyysinen fysioterapia 5  
         
                 
           
Kipu ja kivunhoito fysioterapiassa 5  
       
               
               
01500001050000000552.52.5000000
Terveyden edistäminen fysioterapiassa
                                                 
Terveyden edistäminen ja ohjaaminen fysioterapiassa 5  
       
               
               
Fysioterapiaharjoittelu 2 5  
         
                 
           
01000005500000002.52.52.52.5000000
Fysioterapian soveltaminen 1
                                                 
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 5  
         
                 
           
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 5  
         
                 
           
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 3. Teemana työfysioterapia 5    
         
                   
       
Fysioterapiaharjoittelu 3 10    
         
                   
       
010150000101500000000557.57.50000
Fysioterapian soveltaminen 2
                                                 
Neurologinen fysioterapia 1 5    
           
                     
   
Neurologinen fysioterapia 2 5    
           
                     
   
Fysioterapiaharjoittelu 4 10    
           
                     
   
00200000002000000000000101000
Fysioterapian syventävät opinnot
                                                 
Fysioterapia osaamisen syventäminen 5    
           
                     
   
Fysioterapiaharjoittelu 5 10      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
Kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminta fysioterapia-alalla
                                                 
Ammatillisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
       
             
                   
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5  
         
                 
           
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5  
         
                 
           
510100050101000002.52.50055550000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606015303030303030151515151515151515151515157.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma koostuu 12 opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemansa. Näistä yksi on 15 op vapaastivalittava kokonaisuus, jonka voi rakentaa itse Metropolian monialaisesta tarjonnasta. Opetussuunnitelmaan kuuluu myös 15 op valinnainen kokonaisuus, joka mahdollistaa osaamisen syventämisen valitulta fysioterapian alalta. Osaamisperustainen opetussuunnitelma osaamistavoitteineen kuvaa minkälaista osaamista opiskelijan edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. Omat valinnat, aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) ja joustavat yksilölliset toteuttamistavat mahdollistavat yksilöllisen opintopolun, joka kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).
Tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö tukevat opiskelijan opintojen etenemistä.
Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua eripituisiin opiskelijavaihtoihin. Kansainväliseen toimintaan voi osallistua myös mm. Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman suunnittelussa on huomioitu kansainväliset ja kansalliset linjaukset sekä laatuvaatimukset. Fysioterapeutin tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelman taustalla ovat olleet yleiset ja ammattispesifiset kompetenssit, jotka kuvaavat tulevan fysioterapeutin osaamista ja ammattitaitoa. Kompetenssit on määritelty eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.
Lähtökohtana opetussuunnitelmassa ovat olleet: ”The Competence Chart of the European Network
of Physiotherapy in Higher Education”, Fysioterapeuttien maailmanjärjestön (WCPT) suositukset. Lisäksi ovat Opetusministeriön raportti ”Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon” ja Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry: n raportit osaamisvaatimuksista.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmatyöhön on osallistunut ammattikorkeakoulun ja tutkinto- ohjelman opettajia, fysioterapeuttiopiskelijoita ja työelämän edustajia. Koulutusohjelman neuvottelukunta on myös tukenut opetussuunnitelmatyötä.
Opetussuunnittelutyössä on otettu huomioon Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiset linjaukset ja arvot.
Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelijan ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvätammattikorkeakoulun ja työelämän monipuolisen yhteistyön tuloksena.

Lisätiedot

Kopioitu opsista SXB18K1, ei muutoksia

Osaamistavoitteet