OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > PÄIVÄTOTEUTUS > TUOTANTOTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA
Päivätoteutus

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Juha Haimala
puh 020 783 6776
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/).

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö

Tutkinnon profiili

Tuotantotalouden insinööri (AMK) on nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.

Keskeiset oppimistulokset

Perustiedot ja -taidot liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksestä kannattavassa ja tehokkaassa liiketoimintaprosessissa. Oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot, kansainvälisyystaidot, projektien hallinta, työelämätaidot ja innovaatio-osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tuotantotalouden insinööri toimii asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla sekä projektien johtotehtävissä. Tuotantotalouden insinööri työskentelee esimerkiksi tuotannollisessa toiminnassa, liiketoiminnan kehityksessä tai markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tuotantotalouden insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelujaksot suoritetaan pääsääntöisesti kesäaikaan, mutta harjoittelu ulkomailla on mahdollista toisen opintovuoden keväällä. Kaksoistutkinnon opiskelijat suorittavat harjoittelun ulkomaan opintojen päätteeksi kohdemaassa. Opiskelijat aloittavat työelämäprojektit ensimmäisenä vuonna ja ne ovat olennainen osa myös ammatillisia ja syventäviä opintoja. Kaikki insinöörityöt tehdään yritysten tai julkishallinnon toimeksianoista.

Opiskelijavaihto

Vaihto-opiskelu tyypillisesti toteutetaan kolmantena opiskeluvuonna, ja kaksoistutkinnon opiskelijat suorittavat koko kolmannen vuoden opinnot ulkomailla.