OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > PÄIVÄTOTEUTUS > VANHUSTYÖN TUTKINTO-OHJELMA > VANHUSTYÖ
Päivätoteutus

Vanhustyö

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Gerontologinen osaaminen
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                         
Ikääntyminen 5
     
           
                         
Fyysinen vanheneminen 5
     
           
                         
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
             
                       
Vanhustyön ammatillisuus 5
     
             
                       
Lääketieteellisen osaamisen perusteet 5
     
             
                       
30000300000001515000000000000
Vanhuspalvelujen perusteet
                                                 
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                     
Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö 5
       
             
                     
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
       
             
                     
Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen 15
       
               
                   
30000030000000015150000000000
Hyvä Ikääntyminen
                                                 
Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia 5  
       
               
               
Muistisairaan ihmisen päivittäisen toimintakyvyn tukeminen 5  
       
               
               
Farmakologia ja lääkehoito 5  
       
               
                 
Gerontologinen hoiva- ja hoitotyö 15  
       
                 
               
03000003000000000102000000000
Kotona asumisen tukeminen
                                                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 10  
         
                 
           
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5  
         
                 
             
Ikäihminen kotiympäristössä 15  
         
                   
           
03000000300000000001020000000
Vanhustyön kehittäminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5    
         
                   
         
Mielenterveys, päihdetyö ja vammaisuus vanhustyössä 5    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
       
Työelämän ruotsi 5    
         
                     
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                     
       
00350000035000000000015200000
Moniammatillinen vanhustyö ja valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö 10    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
     
+ Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0015000000150000000000015000
Geronomin ammatillisuuden syventäminen
                                                 
Vanhustyön johtamisen ja kehittämisen harjoittelu 15      
           
                       
Johtaminen ja vanhuspalvelujen laatu 5      
           
                       
Geronomi ikäihmisten toimintaympäristöjen kehittäjänä 5      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
           
                       
00030000000300000000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Geronomikoulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista. Geronomi AMK edistää työssään ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Koulutuksen myötä geronomiopiskelija kehittyy vanhustyön ammattilaiseksi, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen.
Geronomi (AMK) osaaminen muodostuu geronomi AMK -tutkinnon valtakunnallisissa kompetensseissa kuvatusta osaamisesta, jossa yhdistyvät yksilön tiedot, taidot ja valmiudet:
• Gerontologinen osaaminen ja eettiset periaatteet,
• voimavaralähtöinen ja kuntouttava työ,
• monialainen osaaminen ja toimiminen vanhustyön eri ympäristöissä,
• palvelujen ja niiden tarpeiden arviointi, koordinointi ja ohjaus hoivan, hoidon ja kuntoutuksen moniammatillisissa toimintaympäristöissä sekä
• vanhuspalvelujen tuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävät.
Valtakunnallisessa geronomi AMK- tutkinnon kompetensseissa määritelty osaaminen rakentuu kuudesta osaamisalueesta:
• Gerontologinen osaaminen,
• monialainen arviointiosaaminen,
• ohjausosaaminen,
• gerontologinen hoiva-, hoito ja kuntoutusosaaminen,
• palvelujärjestelmäosaaminen sekä
• johtamis-, kehittämis- ja laadunhallinta osaaminen.
Geronomi AMK -tutkinto tuottaa myös ARENEn (2010) määrittelemän tutkintojen yhteisen osaamisen, joka muodostuu seuraavista kompetensseista: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.
Tutkinnon perusteet
Geronomi AMK on sosiaali- ja terveysalan yhteinen ammattikorkeakoulututkinto, joka perustuu kansainvälisiin ja kansalliseen koulutuksen tasokuvauksiin, valtakunnallisiin vanhustyön strategioihin ja laatusuosituksiin, geronomi AMK -tutkinnon ja ARENEn valtakunnallisiin kompetensseihin, työelämälähtöisyyteen ja monialaiseen gerontologiseen tutkimustietoon.
Valmistuttuaan opiskelija on omaksunut alan keskeiset käsitteet ja teoreettisen tiedon, joita hän soveltaa työelämän erilaisissa tilanteissa. Hän kykenee kriittisyyteen ja innovatiivisuuteen moni-mutkaisten ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisussa. Hänellä on valmiudet oman ja työryhmän osaamisen arviointiin ja kehittämiseen sekä jatkuvaan oppimiseen. (European Qualification Framework, EQF, taso 6).
Geronomiopinnoissa hyödynnetään opiskelijan olemassa olevaa, aiemmin hankittua osaamista (AHOT). Opiskelija tekee oman osaamiskartoituksensa, jonka avulla opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi tutkinnossa vaadittavaa osaamista.
Ammatti ja työtehtävät
Geronomi AMK työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä.
Tutkinto-ohjelman tavoitteet
Koulutus perustuu näkemykseen ikäihmisestä aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Geronomin AMK osaaminen muodostuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta ja tutkimuksesta sekä gerontologisen sosiaalialan- ja hoitotyön ja kuntoutuksen tiedon soveltamisesta.
Koulutuksen eri vaiheissa tarkastellaan ikääntymistä ja vanhustyötä sekä vanhuspalvelujen erityispiirteitä pääkaupunkiseudulla. Geronomi AMK soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä, tukee ikäihmisen sekä hänen läheistensä päivittäistä elämää, ohjaa heitä yksilöllisiin palveluihin, suunnittelee ja toteuttaa palveluja sekä arvioi palvelujen saatavuutta ja laatua.
Geronomin AMK teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen syvenevät kehittämis-, innovaatio-, ja tutkimustoiminnan kautta. Hän arvioi vanhuspalvelujen tulevaisuuden kehittämistarpeita ja toimii palvelujen kehittäjänä monialaisessa yhteistyössä muiden vanhustyön toimijoiden kanssa.
Geronomin AMK tutkinto ja koulutus rakentuvat seuraavista lukukausittain etenevistä opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista:
Gerontologinen osaaminen 30 op
Vanhuspalvelujen perusteet 30 op
Hyvä vanheneminen 30 op
Kotona asumisen tukeminen 30 op
Vanhustyön kehittäminen 30 op
Moniammatillinen vanhustyö 30 op
Geronomin ammatillisuuden syventyminen 30 op
Geronomiopiskelijan tutkiva ja kehittävä työote rakentuu työelämälähtöisessä oppimisessa ja monialaisessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa erilaisissa vanhustyön ympäristöissä. Opiskelijan osaaminen syvenee opintojen edetessä aloittelevasta toimijasta edistyneeseen toimijaan, siitä edelleen taitavaan toimijaan ja lopulta itsenäiseen toimijaan. Osaaminen kehittyy eri tasoille opiskeluvuosien ja opintokokonaisuuksien aikana.
Ensimmäisenä opiskeluvuotena gerontologisen osaamisen ja vanhuspalvelujen perusteiden
-opintokokonaisuuksissa opiskelijan oppimisessa painottuu aloitteleva toimija, jonka osaaminen muodostuu gerontologian perusteiden ja gerontologisen vanhustyön sekä ikäihmisen toimintakyvyn edistämisen perusteiden omaksumisesta.
Toisena vuonna hyvän vanhenemisen ja kotona asumisen tukeminen -opintokokonaisuuksissa osaaminen syvenee edistyneeseen toimijaan, joka soveltaa toiminnassaan gerontologista tietoa ja sitä osaamista, joka liittyy vanhustyöhön menetelmiin sekä ikäihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja vanhuspalveluihin.
Kolmantena vuonna vanhustyön kehittäminen ja moniammatillinen vanhustyö opintokokonaisuuksissa kehittyy taitava toimija, joka syventää palveluohjauksellista työotettaan ja hyödyntää moniammatillisen verkostotyön menetelmiä.
Neljäntenä vuonna geronomin ammatillisuuden syveneminen -opintokokonaisuudessa vahvistuu itsenäinen toimija, joka kykenee toteuttamaan, kehittämään ja johtamaan vanhuspalveluja ja työyhteisön toimintaa itsenäisesti. Hän myös osaa perustella ja analysoida asiantuntijuuttaan geronomina moniammatillisessa vanhustyössä.
Tutkinnossa oppiminen perustuu Oppijan polun tavoitteisiin, jotka ovat työelämälähtöinen oppiminen, KIT – tutkiva ja kehittävä oppiminen, elinikäinen oppiminen, monialaisuus ja kansainvälisyys. Pedagogista toimintaa ohjaavat yhteistoiminnallisen oppimisen ja projektioppimisen periaatteet. Tutkinnossa tarjotaan opintoja, jotka kehittävät verkosto-osaamista, kansainvälisyyttä, projektiosaamista, liiketoimintaosaamista, ympäristöosaamista, palveluosaamista sekä design-ajattelua.
Geronomi AMK -tutkinnon opintokokonaisuudet sisältävät opintojaksoja, jotka toteutetaan monialaisessa yhteistyössä muiden tutkinto-ohjelmien kanssa, esim. tutkinto-ohjelmien yhteiset opintojaksot, innovaatio-opinnot ja 15 op valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot. Valinnaisissa ja vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija voi laajentaa tutkinnon tarjoamaa osaamistaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Opetus järjestetään soveltuvin osin projektityöskentelynä. Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisista käytännöistä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään ratkaisuja erilaisissa työelämälähtöisissä toimintaympäristöissä ja kehittämishankkeissa.
Työelämälähtöisyys toteutuu vanhustyön erilaisissa ympäristöissä tapahtuvassa käytännön harjoittelussa (43 op) sekä opetukseen sisältyvissä projekteissa ja innovaatio-opinnoissa, joita toteutetaan yhteistyössä vanhustyön erilaisten toimijoiden ja työelämän kanssa. Projektitehtävien tavoitteet perustuvat työelämän kehittämistarpeisiin. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun KIT-toiminnassa ja kehittämishankkeissa. Työelämän asiantuntijat toimivat opiskelijoiden harjoittelun ohjaajina sekä kumppaneina ja mentoreina työelämässä toteutuvassa opetuksessa, projekteissa ja kehittämishankkeissa.
Kansainvälisyys
Geronomiopiskelijalla on mahdollisuus opiskeluaikanaan osallistua eri tavoin kansainväliseen toimintaan. Vaihto-ohjelmien kautta opiskelija voi opiskella ulkomaisissa oppilaitoksissa tai suorittaa työelämäharjoittelun ulkomailla. Tutkinto-ohjelmassa vierailee luennoitsijoita ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ja opiskelijat voivat osallistua kansainvälisiin hankkeisiin. Teoriaopintojen ja harjoittelun yhteydessä opiskelija perehtyy kotikansainvälistymiseen. Englannin kielen opetus on integroitu osaksi ammatillisia opintoja.