OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > PÄIVÄTOTEUTUS > SOCIAL SERVICES TUTKINTO-OHJELMA
Päivätoteutus

Social Services tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Riikka Harju
Puh. +358 40 705 2835
Email: riikka.harju(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset. Hakijoilta edellytetään pääsyvaatimuksissa mainitun englannintaitovaatimusten lisäksi riittävä suomen kielitaitotaso.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus intenet-sivuilta: >>

Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita toimimaan rohkeasti ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu sosionomin osaamisalueisiin, jotka ovat:
1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
3. Ohjauksellinen osaaminen
4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen
Katso lisätietoja opetussuunnitelmasta.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
Sosionomi toimii sosiaalialan asiantuntijana sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä vanhus-, vammais-, päihde- tai mielenterveystyössä. Sosionomi voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana. Sosionomi-tutkinto voi antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opinto-oppaan liitteestä. Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen opintojakson alussa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa (210 op).

Opintojen toteuttaminen

Opintojakson toteutetaan pääasiassa kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Harjoittelut alkavat ensimmäisenä lukuvuonna ja niiden ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat. Harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Opiskelijavaihtoon on mahdollista lähteä 2. tai 3. lukuvuonna.