OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Sosiaaliala (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaaliala (ylempi AMK)

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Sosiaalialan ja sosiaalityön asiantuntijuus
                     
Muuttuva sosiaalinen todellisuus ja arvot 10
 
 
   
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijuus 10
 
 
   
Uudistuva innovatiivinen sosiaalialan työ 5  
   
       
2051010555552.52.5
Sosiaalialan ja sosiaalityön johtaminen ja kehittäminen
                     
Asiakaspalvelun ja työyhteisön johtaminen sekä kehittäminen 10
 
 
   
Uudistuva innovatiivinen sosiaalialan johtaminen 5  
   
       
1055552.52.52.52.52.52.5
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
                     
Tutkimuksellisen kehittämisen perusta 5
 
   
       
Strategiset ja menetelmälliset vaihtoehdot TK-työn toteuttamiselle 5
   
     
   
Johtopäätökset ja raportointi 5  
   
       
1055552.52.52.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Master-työn idea ja aihe 10
 
   
       
Master-työn suunnitelma 10
   
     
   
Master-työn raportti 10  
   
       
2010101010555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60253030251515151512.512.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkinto-ohjelmaan voidaan ottaa sosionomi (AMK) ja geronomi (AMK) tutkinnon suorittaneet. Opinnot ovat laajuudeltaan 90 op ja ne on mahdollista suorittaa työn ohella. Opinnoista syventäviä ammattiopintoja on 55 op, opinnäytetyö on 30 op laajuinen master-työ ja kokonaan vapaasti valittavat opinnot on laajuudeltaan 5 op. Tutkimuksellisen kehittämistyön opinnot toteutuvat opinnäytetyöprosessin etenemisen rytmissä tukien opinnäytteen valmistumista. Opintojaksojen toteutuksessa pyritään kokonaisvaltaistamaan oppimistehtäviä.

Lähiopetus toteutuu pääosin kolmena lukukautena (neljännellä lukukaudella on tarvittavaa opinnäytetyön ohjausta). Opiskelujen kokonaiskesto on noin 1,5–2 vuotta. Opinnot rakentuvat siten, että opiskelija halutessaan pystyy aina suorittamaan tutkinnon kolmessa lukukaudessa.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Tutkinto-ohjelman opettajakokouksen arvion mukaan opetussuunnitelman sisältöön ei ole nyt tarpeen tehdä suuria muutoksia, sillä opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan uudistettu muutama vuosi sitten. Tuolloin sen perustaksi toteutettiin mm. kysely, johon vastasivat työelämän edustajat, valmistuneet ja nykyiset opiskelijat sekä alan opettajat ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteystyötahot. Opetussuunnitelmasta pyydettiin lausunnot keskeisiltä työelämän ja sidosryhmien edustajilta. Lisäksi tutkinto-ohjelman kehittämisen tukena toiminut ohjausryhmä (2011-2014) käsitteli tutkinnon ja opetussuunnitelman tavoitteita, sisältöjä sekä tutkinnon hakukelpoisuutta ja ammatillista painopistettä ottaen huomioon työelämän kehittymistarpeet, tutkinnon työmarkkinakehitys sekä koulutusalan vastaava muu koulutustarjonta metropolialueella sekä omalta osaltaan hyväksynyt opetussuunnitelmaluonnoksen.

Hakukelpoisia tutkintoja ovat sosionomi (AMK) ja geronomi (AMK) tutkinnot. Korkeakoulujen opiskelijavalinta – ja hakujärjestelmää aiotaan uudistaa kokonaisuudessaan Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011-2016 kehittämissuunnitelman mukaan (KESU toimenpide 107 ja 108).

Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt vastaavat kansallisessa (NQF) ja eurooppalaisessa (EQF) ylempien korkeakoulututkintojen viitekehyksissä määriteltyä tasoa 7. Opetussuunnitelma on laadittu osaamisperustaiseksi Metropolian ammattikorkeakoulun hallituksen linjausten mukaisesti.

Lisätiedot

Ei muutoksia aiempaan opetussuunnitelmaan

Osaamistavoitteet