OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA. > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN YAMK
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta. Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus-, kehittämis -ja innovaatiotoiminta sekä opinnäytetyö
                     
Tutkimus-, kehittämis -ja innovaatiotoiminta 5
 
   
         
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen menetelmät 5
 
     
       
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan raportointi ja arviointi 5
   
     
   
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
33121617125118.58.566
Toiminnan johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
                     
Johtajana ja asiantuntijana kasvaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveysalan talous ja kustannukset 5
 
   
       
Henkilöstöjohtaminen 5
 
   
       
Ennakoiva johtaminen 5
   
     
   
20015507.57.52.52.500
Johtamisen ja asiantuntijuuden syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Suorituksen johtaminen 5  
   
       
Asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen organisaatioissa 5  
   
       
Toimintayksikön talousjohtaminen 5
   
     
   
Turvallisuusjohtaminen 5  
   
       
Ensihoidon palvelutason määrittäminen ja varautuminen 5  
   
       
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
   
     
   
Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi 5
   
     
   
Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Prosessien ja palveluketjujen hallinta ja koordinointi sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Johtamisen ajankohtaiset teemat kirjallisuus 5
 
Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiset teemat kirjallisuus 5
 
Research, Development and Innovation Project 10
 
     
Näyttöön perustuva päivystyspotilaan hoitotyö 6
   
     
     
Näyttöön perustuva tehohoitotyö 6
   
       
   
Näyttöön perustuvan toiminnan syventävät opinnot 6  
   
       
Päivystyspotilaan hoidon simulaatioharjoitukset 6  
   
       
Topical Literature in Strategic Management 5
 
Project Management 5  
   
       
Terveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
Seksuaaliterveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
Developing quality management and safety culture 5  
   
       
Managing patient dose and image quality in diagnostic imaging/radiotheraphy 6  
   
       
Developing patient care and safety 4  
   
       
Ensihoidon ajankohtaiset teemat kirjallisuus 5
 
Ensihoidon operatiivinen johtaminen 5  
   
       
52.381.7943.381.72.56.52023.340.840.8
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5
3.3333321.6666661.6666661.6666661.6666660.8333330.8333330.8333330.8333330.8333330.833333
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoalalta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) mukaisesti sekä huomioiden Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n valtakunnalliset kompetenssisuositukset.

Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoalan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmat ovat Sosiaali –ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Kliininen asiantuntija, sekä englanninkielisinä toteutettavat Health Business Management Master Program, ja Erasmus Mundus Emergency and Critical Care Master Program.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Terveys- ja hoitoalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä sekä moniammatillisen ja –kulttuurisen yhteistyön taitoja.

Ammatilliset suuntautumiset:
Ensihoitopalveluiden johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa tavoitteena on antaa valmiuksia johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutasonmäärittelyn valmistelua erilaisien sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet sosiaali- ja terveysalan toiminnan johtamiseen sekä lähiesimiestyöhön. Opetuksessa teemoina ovat henkilöstöjohtaminen, toiminnan kustannustietoinen johtaminen, suorituksen ja muutoksen johtaminen sekä työelämän kehittäminen. Lisäksi opinnoissa perehdytään lähiesimiehen johtamisen käytännön menetelmiin ja työkaluihin.