OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HANKINTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA (YAMK, TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA) > HANKINTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA (TEKNIIKKA)
Ylempi AMK-tutkinto

Hankintatoimen koulutusohjelma (tekniikka)

2012

Vaihda näkymän jäsentelyä
Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta. Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
         
50500500000
Hankintatoimen syventävät opinnot
                     
Hankintatoimi strategisena toimintona 5
 
   
         
Hankintaprosessi 5
 
   
         
Julkiset hankinnat 5
   
     
     
Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen 5
   
     
     
2001010010010000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                     
Organisaation ja prosessien kehittämisen menetelmät 5
 
   
         
Informaatio ja talouden dynamiikka 5
 
   
         
Toimialatuntemus ja liiketoimintamallit 5
   
     
     
Research Skills and Methods 5
 
   
         
Business Development Methods and Tools 5
 
   
         
Business Economics 5
   
     
     
Strategy, Management and Leadership 5
 
   
         
Business Intelligence and Management Information Systems 5
 
   
         
Innovation and Renewal 5
   
     
     
Management Accounting 5
   
     
     
Accounting Systems 5
   
     
     
International Marketing Management 5
   
     
     
Customer Relationship Management Systems 5
   
     
     
International Supply Chain Management 5
   
     
     
Enterprise Resource Planning Systems 5
   
     
     
Pörssiyhtiön talousviestintä 5
 
   
         
Muuttuva kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5
 
   
         
Tilintarkastus ja ISA 5
 
 
 
     
Sisäinen laskenta ja budjetointi 5
   
     
     
Investoinnit ja rahoitus 5
   
     
     
ICT-arkkitehtuurit ja avainteknologiat 5
 
   
         
ICT:n strateginen johtaminen 5
 
   
         
ICT liiketoiminnan kehittämisessä 5
   
     
     
Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5
   
     
     
Digitaalinen markkinointi ja asiakkuuden hallinta 5
   
     
     
Esimiesvalmiuksien kehittäminen 5
   
     
     
Osaamispääoman johtaminen ja kehittäminen 5
   
     
     
Työ- ja esimiesjuridiikka 5
   
     
     
Laadun ja suorituskyvyn johtaminen ja palkitseminen 5  
   
       
 
Johtamisen tietojärjestelmät 5  
   
       
 
Strateginen suunnittelu ja strategiatyö 5                      
1401052.587.51052.5087.50100
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
 
 
 
Kypsyysnäyte 0                      
2010101010100100100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hankintatoimen koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (ylempi AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään
kolmen vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opiskelijavalinta ennakko-
tehtävän ja/tai valintakokeen perusteella.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Tavoitteena on asiantuntija- ja johtotason hankintatehtävissä tarvittava osaaminen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Ylempi amk-tutkinto on profiililtaan erittäin työelämälähtöinen.

Koulutusohjelman profiilina on liiketalouden koulutusalan YAMK-profiili: oman alan ammatillinen osaaminen ja työelämäympäristössä opinnäytetyöllä osoitettu suunnittelu- ja toteuttamistaito.

Keskeiset oppimistulokset
Hankintatoimen koulutusohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy neljän ydinosaamisen ympärille:
1. analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. hankintaosaaminen
3. syventävä liiketoimintaosaaminen
4. liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteena on saada hankintatoimi palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla koko organisaation toimintaa. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän kanssa. Ydinosaamista on itsenäiseen hankintojen johtamiseen riittävä ammattitaito.

Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää erityisesti yhtä em. kompetenssialueista, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi koulutusohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisosaaminen; eettinen osaaminen; työyhteisöosaaminen; innovaatio-osaaminen; sekä kansainvälinen osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Hankintapäällikkö johtaa organisaation tai yrityksen hankintatoimintaa.

Hankintapäällikkö hoitaa aktiivisesti yrityksen ja toimittajamarkkinoiden rajapintaa.

Työtehtäviin kuuluvat materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien, osaamisten hankinta.

Pääsy jatko-opintoihin
Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen
Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Monialainen opetus toteutetaan integroidusti liiketalouden alan Hankintatoimen koulutusohjelman kanssa.

Koulutusohjelman päällikkö
Pekka Salonen
PL 4021
00079 Metropolia
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi