OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > YLEMPI AMK-TUTKINTO > HANKINTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA (YAMK, TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA) > HANKINTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA (TEKNIIKKA)
Ylempi AMK-tutkinto

Hankintatoimen koulutusohjelma (tekniikka)

2011

Vaihda näkymän jäsentelyä
Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta. Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
         
50500500000
Hankintatoimen syventävät opinnot
                     
Hankintatoimi strategisena toimintona 5
 
   
         
Hankintaprosessi 5
 
   
         
Julkiset hankinnat 5
   
     
     
Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen 5
   
     
     
2001010010010000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                     
Organisaation ja prosessien kehittämisen menetelmät 5
 
   
         
Informaatio ja talouden dynamiikka 5
 
   
         
Toimialatuntemus ja liiketoimintamallit 5
   
     
     
Strateginen suunnittelu ja toimeenpano 6
   
     
     
Research Skills and Methods 5
 
   
         
Business Development Methods and Tools 5
 
   
         
Business Economics 5
   
     
     
Strategy, Management and Leadership 5
 
   
         
Business Intelligence and Management Information Systems 5
 
   
         
Innovation and Renewal 5
   
     
     
Management Accounting 5
   
     
     
Accounting Systems 5
   
     
     
International Marketing Management 5
   
     
     
Customer Relationship Management Systems 5
   
     
     
International Supply Chain Management 5
   
     
     
Enterprise Resource Planning Systems 5
   
     
     
Pörssiyhtiön talousviestintä 5
 
   
         
Muuttuva kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5
 
   
         
Tilintarkastus ja ISA 5
 
 
 
     
Sisäinen laskenta ja budjetointi 5
   
     
     
Investoinnit ja rahoitus 5
   
     
     
ICT-arkkitehtuurit ja avainteknologiat 5
 
   
         
ICT:n strateginen johtaminen 5
 
   
         
ICT liiketoiminnan kehittämisessä 5
   
     
     
Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5
   
     
     
Digitaalinen markkinointi ja asiakkuuden hallinta 5
   
     
     
Esimiesvalmiuksien kehittäminen 5
   
     
     
Osaamispääoman johtaminen ja kehittäminen 5
   
     
     
Työ- ja esimiesjuridiikka 5
   
     
     
Laadun ja suorituskyvyn johtaminen ja palkitseminen 5  
   
       
 
Johtamisen tietojärjestelmät 5  
   
       
 
1461052.593.51052.5093.50100
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
 
 
 
Kypsyysnäyte 0                      
2010101010100100100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Ylempi amk-tutkinto on profiililtaan erittäin työelämälähtöinen.
Tavoitteena on saada hankintatoimi palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla koko organisaation toimintaa. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän kanssa. Ydinosaamista on itsenäiseen hankintojen johtamiseen riittävä ammattitaito.
Opinnot Hankintatoimen koulutusohjelmassa vahvistavat opiskelijoiden osaamista strategisen hankintatoimen ammattilaisina. Tuotamme opiskelijoille asiantuntijaosaamista, jolla he voivat kehittää organisaatioidensa hankintatointa palvelemaan tehokkaasti yrityksen tavoitteita. Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat opiskelijoille valmiudet yrityksen ja toimittajarajapinnan tulokselliseen hoitamiseen.