OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Rakentamisen koulutusohjelma > Rakentamisen koulutusohjelma ylempi AMK, Maanmittaustekniikka
Ylempi AMK-tutkinto

Rakentamisen koulutusohjelma ylempi AMK, Maanmittaustekniikka

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
Johdatus tutkimukseen 5
   
       
       
Kehittyvä maanmittaustekniikka 4
 
     
           
Business GIS 5
   
       
       
Uudet paikkatietoratkaisut 5
 
     
           
Erityinen kiinteistöoikeus 8
 
   
       
2701314006.56.5770000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                           
Projektijohtaminen 3
   
       
       
300300001.51.50000
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö, Työelämän kehittämistehtävä 30  
   
       
 
 
0300015150000150150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3030131715156.56.58.58.5150150

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Rakentamisen ylempi AMK-tutkinto
Maanmittaustekniikka

Maanmittaustekniikan koulutusohjelman ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen, ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta syventävä, käytännönläheinen ja ammattialaa kehittävä korkeakoulututkinto. Ylempi amk-tutkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering.
Ylempi AMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto (asetus 426/2005).

Tavoitteet

Yleisiä tavoitteita koulutuksessa ovat: Työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten, syvällinen kuva ao.alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn, valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Työtehtävät:

Tutkinnon suorittaneella on edellytykset sijoittua oman erikoisalansa kehittämistehtäviin tai viranomaistehtäviin, joihin ylempi korkeakoulututkinto on edellytyksenä, esimerkiksi korkeakoulujen opetustehtäviin.

Tutkinnon sisältö ja toteutus

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja kesto yksi vuosi. YAMK-opetus on opiskelijalle maksutonta.Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opintokokonaisuuden valinnaisen osuuden voi valita yksilöllisesti ja rakentaa koulutusohjelman tarjonnasta oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisen kokonaisuuden. Opiskeluun sisältyvä kehittämistehtävä tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle.
Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö opetussuunnitelman laadinnassa ja osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittäminen rakennustekniikassa

Opetussuunnitelmaa lukuvuodelle 2010 - 2012 on käsitelty maanmittaustekniikan neuvottelukunnan kokouksissa keväällä ja syksyllä 2009.

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman laatimistyö käynnistettiin maanmittaustekniikassa syksyllä 2009 ja uusi opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2011 tai viimeistään syksyllä 2012. Neuvottelukunnan ja muiden sidosryhmien asiantuntemusta tullaan hyödyntämään kiinteänä osana opetussuunnitelman laatimisprosessissa. Opetussuunnitelmatyön organisointi ja toteutustapa rakennus- ja kiinteistöalalla päätetään kevään 2010 aikana.

Lisätiedot

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Vesa Rope
puhelin 020 7836 016

assistentti Tiina Porthén
puhelin 020 7836 134

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Osaamistavoitteet