OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Aikuiskoulutus > Laboratorioalan koulutusohjelma > Laboratorioalan koulutusohjelma (aikuiskoulutus), Syventävä kemiallinen analytiikka

Laboratorioalan koulutusohjelma (aikuiskoulutus), Syventävä kemiallinen analytiikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Johdanto-opinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Kieliopinnot
()
                                                 
Ammatillinen englanti 3
     
             
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
                 
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Matemaattiset perusopinnot
                                                 
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
           
                         
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                       
Funktiot ja derivaatta 3
       
             
                     
Fysiikka 3
     
           
                         
Kemia
                                                 
Kemian perusteet 3
     
           
                         
Epäorgaaninen kemia 3
     
             
                       
Titrimetria ja gravimetriset analyysit 3
     
             
                       
Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 4
     
             
                       
Orgaaninen kemia 4
       
             
                     
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
                 
               
Orgaanisen kemian reaktiot 4  
       
               
                 
Fysikaalinen kemia 6  
       
               
                 
381600281016000012167313300000000
Ammattiopinnot
                                                 
Laiteanalytiikka
                                                 
Kromatografian perusteet 5
       
               
                   
Kromatografiset sovellukset 5  
         
                 
             
Spektrometria 5
       
             
                     
Orgaaninen spektrometria 3  
       
                 
               
Laitteiden huolto ja ylläpito 3  
         
                   
           
Mikroskopia ja kuvankäsittely 3  
         
                 
             
Biotieteet
                                                 
Biomolekyylit 3
       
             
                     
Mikrobiologia 1 3
       
               
                   
Biokemia1 3  
       
               
                 
Biokemian laboratoriotyöt 4  
       
                 
               
Geenitekniikka 4  
         
                 
             
Proteiinianalytiikka 3  
         
                 
           
Laatu ja turvallisuus
                                                 
Laboratoriotyön perusteet 3
     
           
                         
Laboratorion laatu ja tilastolliset menetelmät 5  
       
                 
               
Analyysimenetelmän validointi / Analytical Method Validation 4  
         
                 
           
Ympäristö
                                                 
Ympäristöanalytiikka 3    
         
                   
         
Toksikologia 3    
           
                     
     
Projektit
                                                 
Vesianalyysiprojekti / Water Analysis Project 4
       
               
                   
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Syventävä kemiallinen analytiikka
                                                 
Sähkökemiallinen analytiikka 3    
         
                     
       
Green Chemistry 5    
           
                     
     
Näytteen käsittely 4    
         
                   
         
Yhdistelmätekniikat 4    
         
                     
       
Atomispektrometria 3    
         
                   
         
Analyysimenetelmän kehitys 6    
           
                     
     
23374103201522271403081231215.56.5151214000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3                                                  
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3                                                  
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3                                                  
Elintarvikekemia ja -analytiikka 4                                                  
0000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 10  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 20    
         
                     
 
0101010000100101000000001000010100
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616351253130313227242515161515161515.516.51512141017.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Laboratorioalan koulutusohjelma (aikuiskoulutus)

LABORATORIOANALYYTIKOKSI LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMASTA

Metropolia on laboratorioalan merkittävin korkeakoulutasoinen kouluttaja Suomessa. Yli puolet laboratorioanalyytikkokoulutuksen aloituspaikoista on Metropolia Ammattikorkeakoulun Laboratorioalan koulutusohjelmassa. Tutkimuslaitosten ja viranomaislaboratorioiden keskittyminen pääkaupunkiseudulle tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet laboratorioanalyytikoille.

Laboratorioanalyytikko-opintojen kesto on 3½ vuotta (210 op). Koulutusohjelman opinnot on jaettu perusopintoihin (57 op), ammattiopintoihin (101 op), vapaasti valittaviin opintoihin (10 op), työharjoitteluun (30 op) ja opinnäytetyöhön (15 op). Koulutus toteutetaan pääosin aktivoivan luento-opetuksen, laboratoriotöiden ja projektien avulla. Laboratoriotyöt syventävät ja havainnollistavat teoriatunneilla käsiteltyjä asioita. Projektien yhteydessä opit yhteistyö-, tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työharjoittelujaksot ja opinnäytetyön suoritat lähialueen laboratoriossa tai ulkomailla.

Laboratorioalan opetussuunnitelmassa painotetaan laiteanalytiikkaa ja laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista. Laboratorioanalyytikkona osaat tehdä vaativia kemiallisia ja biologisia laboratorioanalyysejä, kuin myös kehittää ja validoida niitä. Tunnet laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenet itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista. Opintojen myötä opit yleisiä työelämätaitoja ja saat valmiudet työskennellä kansainvälisissä työympäristöissä. Opiskelijana voit suuntautua joko syventäviin biotieteiden opintoihin tai kemialliseen analytiikkaan.

Ammattiopintoihin sisältyvät suuntautumisvaihtoehdot (25 op)

1. Syventävät biotieteen opinnot

Biotieteissä syvennät mikro- ja molekyylibiologian teoreettista osaamista sekä kykyä hallita alaan liittyviä vaativia laboratoriotekniikoita. Opit käyttämään bioinformatiikkaa DNA-sekvenssien analysoinneissa, PCR-reaktioiden suunnitteluissa sekä proteiinirakenteen tutkimisessa. Tulet hallitsemaan käytännössä soluviljely- ja mikroskopointitekniikat. Tunnet vasta-ainetuotantomenetelmät ja osaat soveltaa immunotekniikkaa tutkimuksissasi. Ymmärrät solubiologian kannalta solun tärkeimmät tapahtumat ja osaat suorittaa mikrobiologisia osoitusreaktioita mikrobien tunnistamiseksi.

2. Syventävä kemiallinen analytiikka

Kemiallisen analytiikan opintojen myötä kehityt vahvaksi analytiikan osaajaksi ja kehittäjäksi. Osaat optimoida analyysimenetelmiä sekä arvioida analyysimenetelmien luotettavuutta validoinnin avulla. Näytteenottoon ja moderneihin näytteenkäsittelytekniikoihin, jotka ovat analyysin tärkeimpiä vaiheita, perehdyt monien käytännön esimerkkien kautta. Kehittyneet analytiikan yhdistelmätekniikat kuten GC/HPLC-MS ja ICP-OES/MS sekä ympäristöystävällisemmät synteesitekniikat tulevat tutuiksi. Tämän suuntautumisvaihtoehdon valinneena sinulla on vahva pohja toimia erilaisissa laboratorioissa laiteanalytiikan ja/tai syntetiikan parissa.

Syventävä kemiallinen analytiikka