OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Aikuiskoulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikka, kiinteistöjohtaminen, aikuiskoulutus

Talotekniikka, kiinteistöjohtaminen, aikuiskoulutus

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
                                                       
Deskriptiivinen geometria ja talousmatematiikka 3  
         
                   
               
Tilastomatematiikka 3    
         
                     
           
Geometria ja yhtälöryhmät 3
     
           
                       
Funktiot ja derivaatta 3  
       
                 
                   
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3    
           
                       
       
Fysiikka
                                                       
Rakennusfysiikka 3
     
           
                       
Ammattifysiikka 5
     
             
                   
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Talotekniikan englanti ja viestintä 3
     
             
                   
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
       
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
           
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Tietotekniset aineet
                                                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
           
                       
CAD-teknologia 3
     
             
                   
Rakentamisen IT-sovellukset 3  
         
                   
               
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
16.210.710079.25.756.53.5004.32.84.64.62.82.82.52.53.33.31.81.80000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkö- ja säätötekniikka
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
     
           
                       
Automaatiotekniikan perusteet 3  
       
                   
                   
Valaistustekniikka 3    
           
                       
       
Tuotantotalous
                                                       
Projektihallinta 3
     
           
                       
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
       
               
               
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3  
       
                 
           
Kiinteistötekniikka
                                                       
Kiinteistötalous 6  
       
               
               
Kiinteistöjohtaminen 2 6    
         
                   
       
Kiinteistöalan lainsäädäntö 2 5    
         
                   
       
Korjausrakentaminen 5    
         
                   
       
Rakennusten energiatalous 3    
         
                   
       
Rakennuslainsäädäntö ja viranomaisohjaus 3  
         
                   
               
LVI-tekniikka
                                                       
LVI-tekniikan perusteet 3
     
             
                           
LVI-mittaustekniikka 3
       
               
                       
Vesitekniikka 3  
       
               
               
Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6  
       
               
       
Isännöintiopinnot
                                                       
Lainsäädäntö ja kirjanpito
                                                       
Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 5
     
           
                       
Kiinteistöalan lainsäädäntö 1 4  
       
               
               
Asunto- ja kiinteistöyhtiön kirjanpito 4
     
           
                       
Kiinteistötalous ja johtaminen
                                                       
Kiinteistöjohtaminen 1 6
     
           
               
Asunto- ja kiinteistöyhtiön elinkaarihallinta 4
     
             
                   
Hankinta- ja ostotoiminta 6
   
         
                   
Kiinteistötekniikka ja rakennuttaminen
                                                       
Korjaushankkeen prosessiosaaminen 5  
       
               
               
Talotekniikka ja rakentaminen 5
     
           
                       
Tekninen isännöinti 3  
       
               
               
Isännöintiyrityksen toiminta
                                                       
Toiminnan organisointi ja esimiestyö 4
     
             
                   
Isännöitsijän rooli 3
     
           
                       
Yrittäjyys ja palvelujen tuotteistaminen 3  
         
                   
               
Markkinointi ja asiakkuuksien hallinta 3  
       
               
               
Projektitit
                                                       
Isännöintiprojekti 5  
       
               
               
Kokoava projekti 6    
       
                 
   
29.744.326.31.312.816.823.520.812.713.71.306.46.48.48.410.313.310.410.46.36.36.86.80.70.700
Harjoittelu
                                                       
Työssäoppiminen 30    
       
               
00101000005555000000002.52.52.52.52.52.52.52.5
Vapaasti valittavat opinnot 15 op (tässä vain esimerkki opintojaksoista)
                                                       
Valmennus ammattiruotsiin 3  
         
                   
               
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
       
               
                       
Venäjä 1 3      
           
                         
   
Valmennus ammatilliseen englantiin 3                                                        
4202220200201111001100001100
Insinöörityö
                                                       
Insinöörityö 15    
         
                   
003.36.7000003.33.33.300000000001.71.71.71.71.71.7
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 49.95749.62021.82829.227.824.225.511.68.311.710.2141413.116.113.913.912.112.112.812.85.95.94.24.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Talotekniikan koulutusohjelman kiinteistöjohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat perustiedot ja ammatilliset valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Koulutusohjelman opiskelu painottuu käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on myös painottaa kiinteistöalan kokonaisuuden hallitsemista. Opiskelijalla on ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tieto- tekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys yleisellä tasolla talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä

Tavoitteeseen pyritään opiskelemalla hyvin talotekniikan ja rakentamisen perusteet järjestelmätasolla menemättä syvällisesti mitoitusta vaativaan suunnitteluun. Syventävien ammattiopintojen pääpaino on kiinteistötaloudessa, kiinteistöjen hallinnoimisessa, alan lainsäädännössä sekä kiinteistö- ja henkilöjohtamisessa.

Koulutusohjelmasta valmistunut insinööri toimii laaja-alaisesti asiantuntijatehtävissä kiinteistö- ja rakennusalalla, sekä niiden lähialoilla.
Tehtävänimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö, tekninen isännöitsijä, isännöitsijä, projektipäällikkö, työpäällikkö, huoltopäällikkö, käyttöpäällikkö tai rakennuttajainsinööri.

Rakennuksissa oleva tekniikka monimutkaistuu jatkuvasti ja muutostilanteet kiinteistöjen käyttötarkoituksessa ja omistusoloissa lisääntyvät. Kiinteistöjohtamisen alueella tämä merkitsee lisääntyvää tarvetta monipuoliselle osaamiselle kiinteistöjen tekniikasta, taloudesta ja hallinnosta.

Opiskelu alkaa syksyllä 2010 ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutuksen kesto on kolmesta neljään vuoteen, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta riippuen. Koska opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna, niin osallistuminen ei ole asuinpaikasta riippuvaista.

Työn ohessa opiskelevien aikuisten opiskelua tuetaan käyttämällä kontaktiopetuksen lisäksi joustavia opetusmenetelmiä, kuten työelämäprojekteja sekä tietoverkkojen käyttöön tukeutuvaa etäopetusta.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä tehdään parhaillaan osaamisperustaisen opetussuunnitelman kompetenssien kartoittamiseksi. Työssä on mukana talotekniikan neuvottelukunnan lisäksi muita keskeisiä vaikuttajia.Kompetenssien kartoitusvaihe on suunniteltu saatavan valmiksi kevätlukukauden 2010 kuluessa.
Osaamisrustaisen opetussuunnitelman laatimistyö käynnistettiin talotekniikassa syksyllä 2009 ja uusi Osaamisperustainen opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2012.
Neuvottelukunnan ja muiden sidosryhmien asiantuntemusta tullaan hyödyntämään kiinteänä osana opetussuunnitelman laatimisprosessissa.

Opetussuunnitelma lukuvuodelle 2010 - 2011 on pääsääntöisesti yhtenevä vuoden 2008 opetussuunnitelman kanssa. Ajoituksiin on tehty tarkennuksia ja joitakin opintojaksoja on uusittu ja ryhmitelty uudelleen.

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma opetussuunnitelma TY10S2
Vastuuhenkilö koulutuspäällikkö Olli Jalonen
puh 020 7836 044 olli.jalonen@metropolia.fi

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Olli Jalonen
puhelin 020 7836 044

koulutussuunnittelija Tuulaliina Asumalahti
puhelin 020 7836 063

Osaamistavoitteet