OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > AIKUISKOULUTUS > MATERIAALI- JA PINTAKÄSITTELYTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA > MATERIAALI- JA PINTAKÄSITTELYTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, AIKUISKOULUTUS
Aikuiskoulutus

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma, aikuiskoulutus

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta. Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Johdanto-opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Kielet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englanti 3  
       
                 
                   
Tekniikan englannin raportointi 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3
       
               
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Matematiikka
                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                           
Funktiot ja derivaatta 3
       
               
                       
Tilastomatematiikka ja koesuunnittelu 4  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja nesteet 4
       
               
                       
Lämpö ja kosteus 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja -magnetismi 4  
       
                 
                   
Aaltoliike ja modernia fysiikkaa 3  
         
                   
               
Kemia
                                                       
Kemian perusteet 3
     
             
                           
Epäorgaaninen kemia 3
     
             
                           
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 3
     
             
                           
Orgaaninen kemia 4
       
               
                       
Pintakäsittelyliuosten analytiikka 4  
       
                 
                   
Fysikaalinen kemia 6  
         
                   
               
Maali- ja liimakemia 4  
       
                 
                   
Pinta- ja sähkökemia 3    
           
                       
       
Talousaineet
                                                       
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3    
           
                       
       
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3      
             
                           
44316327171912060313.513.58.58.59.59.5660033001.51.5
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 101 op)
                                                       
Yleiset ammattiopinnot
                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
               
                       
Työturvallisuus ja työhyvinvointi 3  
       
                 
                   
Automaation perusteet 3    
           
                       
       
Pintakäsittelyn ympäristönsuojelu 3  
         
                   
               
Valmistustekniikka 3
       
               
                       
Materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Korroosioneston perusteet 4
       
               
                       
Materiaalioppi 6  
       
                 
                   
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Puu- ja kiviainesmateriaalit 3  
         
                   
               
Teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Pintakäsittelyn perusteiden projekti 6
     
             
                           
Korroosionestomaalaus 1 3  
         
                   
               
Tuotemaalaus 7    
         
                   
       
Rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennusten sisätilojen pintakäsittelyt 6  
         
                   
               
Julkisivumaalaus ja -pinnoitus 4  
         
                   
               
Korjausrakentamisen pintakäsittelyt 4    
         
                     
           
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                       
Valinnaiset ammattiopinnot : materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Metallioppi ja lämpökäsittelyt 4      
           
                         
   
Materiaalien vaurioitumismekanismit 3      
           
                         
   
Materiaalinvalinta 3      
           
                         
   
Materiaalien tutkimusmenetelmät 3      
           
                         
   
Korroosiotekniikka 7    
         
                   
       
Valinnaiset ammattiopinnot : teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Kaasufaasipinnoitus 3    
         
                     
           
Korroosionestomaalaus 2 3    
         
                     
           
Kuumaupotukset 3    
         
                     
           
Sähkökemiallinen ja kemiallinen pinnoitus 7      
           
                       
Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus 3    
         
                     
           
Valinnaiset ammattiopinnot : rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennuspinnoituksen työmaakäytännöt 3      
           
                         
   
Rakenteiden palonsuojaus 3    
         
                     
           
Valinnaiset ammattiopinnot: talousaineet
                                                       
Yrittäjyys 3    
           
                       
       
Teknologiayrityksen markkinointi ja etabloituminen ulkomaille 3    
           
                       
       
Valinnaiset ammatiopinnot: muista koulutusohjelmista
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3                                                        
Kunnossapito 3                                                        
Johdatus nanoteknologiaan 3                                                        
163142336101219261624.58.53355669.59.513138812.312.34.34.3
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Insinöörityö 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.

Koulutus yhdistää hyvän materiaalituntemuksen ja pintakäsittelyosaamisen kustannustietoisuuteen, alan ympäristö- ja turvallisuusvaikutusten hallintaan, selkeään ilmaisu- ja sujuvaan kielitaitoon sekä kykyyn työskennellä ihmisten kanssa.

Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan opintojen laajuus on 240 op ja ne sijoittuvat neljälle vuodelle. Tutkintoon kuuluu perusopintoja (84 op), ammattiopintoja (101 op), vapaasti valittavia opintoja (10 op), työharjoittelua (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Ammattiopinnot jakautuvat kolmeen osa-alueeseen:
- teollisiin pintakäsittelyihin,
- rakennusten pintakäsittelyihin sekä
- materiaali- ja korroosiotekniikkaan.
Näiden kaikkien osa-alueiden perustiedot kuuluvat yhteisiin ammattiopintoihin, minkä lisäksi kunkin osa-alueen osaamista on mahdollista syventää valinnaisissa ammattiopinnoissa.