OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu

Degree Programme in Civil Engineering

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä
KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Rakennusfysiikka
Projektinhallinta
Elinkaarilaskenta
Rakentamistalouden perusteet
Rakennushankkeen sopimukset ja osapuolet
Kiinteistöjohtaminen
Rakentamisen IT-sovellukset
Korjausrakentamisen perusteet
Korjausrakentamisen johtaminen
Rakennusten energiatalous
Rakennusten sähkönkäyttö
Elinkaariarviointi
Saastuneen maaperän ja veden puhdistaminen
Rakennusfysiikan mallinnus
Rakennusalan kustannusosaaminen
Geometria ja yhtälöryhmät
Funktiot
Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede
Elinkaarilaskenta
Rakentamistalouden perusteet
Rakennushankkeen sopimukset ja osapuolet
Rakennusten energiatalous
Elinkaariarviointi
Rakentamisprosessiosaaminen
Projektinhallinta
Rakentamistalouden perusteet
Rakennushankkeen sopimukset ja osapuolet
Johtaminen ja vuorovaikutustaidot
Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD)
Rakentamisen IT-sovellukset
Tietomallintamisen (BIM) peruskurssi
Tietomallintamisen (BIM) jatkokurssi
Rakentamisen perusteet
Tuotannonohjaus
Työmaasuunnittelu
Korjausrakentamisen johtaminen
Innovaatioprojekti
Rakenteiden suunnitteluosaaminen
Geometria ja yhtälöryhmät
Funktiot
Differentiaalilaskenta
Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede
Integraalilaskenta ja differentiaaliyhtälöt
Mekaniikka
Statiikka
Rakennusfysiikka
Lujuusoppi
Rakentamistalouden perusteet
Rakennushankkeen sopimukset ja osapuolet
Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD)
Rakentamisen IT-sovellukset
Tietomallintamisen (BIM) peruskurssi
Tietomallintamisen (BIM) jatkokurssi
Rakenteiden perusteet
Rakenteet ja Geotekniikka
Puu-ja muuripohjaiset seinärakenteet
Rakennusten vaipan rakenne ja ominaisuudet
Korjausrakentamisen perusteet
Innovaatioprojekti
Ympäristövastuu- ja elinkaariosaaminen rakentamisessa
Virtaukset ja lämpöoppi
Työelämän ruotsi
Tekniikan suomi ja viestintä
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä
Tekniikan englannin suullinen ja kirjallinen viestintä
Orientoivat opinnot
Elinkaarilaskenta
Talotekniikkajärjestelmät
Rakennusten energiatalous
Sähkön tuotanto ja jakelu
Elinkaariarviointi
Ympäristöriskien hallinta
Kestävä yhdyskuntasuunnittelu
Uusiutuvat energialähteet
Saastuneen maaperän ja veden puhdistaminen
SBE Johdantoprojekti
Rakennusfysiikan mallinnus
Opintojaksot jotka eivät kuulu mihinkään luokkaan
Rakennusmateriaalikemia
Kemia
Fysiikan laboratoriotyöt
Suomea ulkomaalaisille 1
Suomea ulkomaalaisille 2
Suomea ulkomaalaisille 3
Työelämän englanti rakennus- ja kiinteistöalalla
Englannin tutkimusviestintä rakennus- ja kiinteistöalalla
Lämmitys ja ilmanvaihtotekniikka
Automaatiotekniikan perusteet
Vesi- ja viemärijärjestelmät
Lämmitystekniikka
Sisäilmastotekniikka
Valaistustekniikka
Tietotekniikan peruskurssi
Suomea ulkomaalaisille 4
Suomea ulkomaalaisille 5
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Insinöörityö

Kuvaus

Degree Programme in Civil Engineering

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Koulutus tapahtuu englanniksi.

Keskeiset oppimistulokset
-

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
-

Pääsy jatko-opintoihin
-

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Opinnot suoritettu hyväksytysti opetussuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen
Kokopäiväopinnot

Koulutusohjelman päällikkö
Simo Hoikkala
Puh. 020 7836 024
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijat esittivät englanninkielisen koulutusohjelman tarpeen jo Metropolia AMK:n valmisteluvaiheessa. Rakennus- ja kiinteistöalalle asetetut globaalit energiatehokkuuden haasteet ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat johtaneet ohjelma suuntaamiseen rakennusalan kestävään kehitykseen. Esimerkiksi Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa on asetettu tavoitteeksi vähentää rakennuskannan energiankulutusta 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää alan parhaan kansainvälisen osaamisen viemistä insinöörikoulutukseen.

Koulutusohjelman suunnittelu on toteutettu yhteistyössä rakennustekniikan ja talotekniikan koulutusohjelmien neuvottelukuntien kanssa. Opetussuunnitelman sisältöä on muokattu neuvottelukuntien ja rakennusalan kestävän kehityksen asiantuntijoiden lausuntojen perusteella. Lisäksi suunnittelua on tehty yhteistyössä ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa (mm. HTW Berlin). Koulutus mahdollistaa vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen sekä kotimaisten opiskelijoiden kansainvälistymisen kotimaassa.

Työllistymisnäkymät koulutusohjelman tarjoaman osaamisen alueella ovat lähivuosina erinomaiset. Kansainvälisesti kestävän kehityksen haasteet ovat sekä virallisesti että sosiaalisesti perusteltuja. Ohjelmasta valmistuneet voivat sijoittua esim. vientiprojektejeihin ja kv-yrityksiin, suunnitelun, tuotannon ja ylläpidon sektoreilla. He tuovat Suomessa toimiville julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille uusinta kv-tietotaitoa ja kontakteja.

Lisätiedot

Osaamistavoitteet