OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Nuorten koulutus > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, Apuvälinetekniikka ja soveltava robotiikka

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, Apuvälinetekniikka ja soveltava robotiikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
()
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Todennäköisyys 3    
         
                       
           
Integraalimuunnokset 3  
         
                   
                 
Tilastomatematiikka 3    
           
                         
       
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3  
         
                     
               
Fysiikka ja luonnontieteet
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
               
                       
Sähköoppi 3  
       
                 
                   
Magnetismi 3  
         
                   
                 
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                     
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
               
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3    
         
                     
           
Hyvinvointiteknologian englanti ja viestintä 3      
           
                         
   
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                     
           
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
2724216189717129606124.54.54.52.58.58.54.57.5363300
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniikan yhteiset opinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3                                                        
Elektroniset järjestelmät 3  
         
                   
               
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                         
Tietokoneen arkkitehtuuri 3    
         
                     
           
Unix/linux-jatkokurssi 3                                                        
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
       
               
                       
Ohjelmoinnin jatko (C) 3                                                        
Tiedonhallinnan perusteet 3    
         
                     
           
Tietoliikenteen perusteet 3
       
                 
                       
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA 1) 3  
       
                 
                   
Reititinverkot (CCNA 2) 3                                                        
Mikroprosessorit 3  
         
                   
               
Ammatillinen orientaatio ja osaaminen
()
                                                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Elektroniikan komponentit 3  
         
                   
               
Anturi- ja vahvistintekniikka 3    
           
                       
       
Optiikan sovellutukset hyvinvointitekniikassa 3      
           
                         
   
Hyvinvointiteknologian lähtökohdat
()
                                                       
Hyvinvointiteknologian käsitteistö 3
     
             
                           
Hyvinvointiteknologian kehitysnäkymät 3
       
               
                       
Osallistuva ja toimintakykyinen ihminen 3
       
               
                       
Sosiaali- ja terveysalan perusteet ja palvelujärjestelmät 6  
       
                 
                   
Saavutettavat ja esteettömät ympäristöt 3    
           
                       
       
Fyysinen ihminen ja teknologia
()
                                                       
Kuntotestauksen perusteet 3
     
             
                           
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 1 3
       
               
                       
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 2 3  
       
                 
                   
Soveltava anatomia, fysiologia ja biofysiikka 3 3  
         
                   
               
Fyysinen ergonomia 3    
         
                     
           
Terveysalan teknologia
()
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Soveltava kehittämisosaaminen
()
                                                       
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
   
Apuvälinetekniikka ja soveltava robotiikka
()
                                                       
Valinnaiset kehittämisopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi 3      
             
                           
Hyvinvointiteknologian kansainväliset verkostot 3      
             
                           
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                         
   
Kognitiivinen ergonomia ja käytettävyys 3    
         
                     
           
Hanketoiminta ja rahoitus 3      
           
                         
   
Käyttäjälähtöinen tuotekehitystyö 3    
           
                       
       
Telematiikka terveydenhuollossa 3    
           
                       
       
Geroteknologia 3    
           
                       
       
Valaistus ja toimintakyky 3    
         
                     
           
International Studies
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Intercultural Diversity Skills at Work 3                                                        
European Project Semester (EPS) 30                                                        
Japani 1 3                                                        
Japani 2 3                                                        
Japani 3 3                                                        
Project Placement, Japan 15                                                        
27273520621151215201463310.510.569667.57.510107733
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelujaksot
                                                       
Työharjoittelu 1 15                                                        
Työharjoittelu 2 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 545156412430222927292021915151510.511.514.514.512151316101010.510.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset tekniikan alalla.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö>>

Tutkinnon profiili
Koulutuksen tavoitteena on asiakaslähtöinen hyvinvointia tukevien laitteiden, palvelujen ja innovaatioiden suunnittelu ja toteutus verkostomaisessa, monialaisessa yhteistyössä. Tietoteknisen osaamisen lisäksi käytät hyödyksesi asiantuntemustasi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä sekä ihmisen ja teknologian välisestä vuorovaikutuksesta. Perehdyt tietoteknisten opintojen lisäksi myös ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä biomekaniikkaan ja biofysiikkaan.

Toteutat kehityshankkeita.

Keskeiset oppimistulokset
Hyvinvointia tukevien laitteiden, palvelujen ja innovaatioiden kehittäminen edellyttää uteliaisuutta ympärillä olevaa maailmaa kohtaan sekä rohkeutta ja luovuutta toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja tietoteknisten sovellusten avulla. Suunnittelu ja toteuttaminen liittyvät kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen, eräänä keskeisenä osa-alueena ikääntyvien ihmisten hyvinvointia tukevien ratkaisujen kehittäminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Työskentelet monialaisissa asiantuntijatiimeissä yrityksessä, terveydenhuollon organisaatiossa, itsenäisenä yrittäjänä tai asiantuntijana tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Hyvinvointiteknologiaan erikoistuneen insinöörin työllisyysnäkymät ovat monipuoliset ja hyvät.

Pääsy jatko-opintoihin
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (huom! työkokemus) tai maisteriopinnot yliopistossa kunkin korkeakoulun vaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen
Kokopäiväopinnot

Koulutusohjelman päällikkö
Kehityspäällikkö Kari Björn
kari.bjorn@metropolia.fi
00079 METROPOLIA

Apuvälinetekniikka ja soveltava robotiikka

Koulutusohjelman tehtävänä on tuottaa tietotekniikan soveltavaa kehittämisosaamista väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Suuntautuminen kohdentaa osaamista apuvälinetekniikkaan ja soveltavaan robotiikkaan.

Suuntautuminen toteutetaan yhdessä Apuvälinetekniikan koulutusohjelman kanssa.