OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > NUORTEN KOULUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA, RAKENNETEKNIIKAN PÄÄAINE
Nuorten koulutus

Rakennustekniikka, Rakennetekniikan pääaine

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Rakennetun ympäristön perusteet 15
     
             
                           
Betonirakenteiden materiaali- ja tuotantotekniikka 5
     
             
                           
Statiikka 5
       
               
                       
Rakenteiden mekaniikan perusteet 5
       
               
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
       
               
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 5
       
               
                       
Talonrakennus ja tietomallit 5
       
               
                       
Rakennesuunnittelun perusteet 5  
       
                 
                   
Perustukset ja pohjarakenteet 5  
       
                 
                   
Rakentamisen englanti 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikka 5  
       
                 
                   
Rakentamistalouden perusteet 5  
       
                 
                   
Rakennusalan ruotsi 5  
         
                   
               
Projektin hallinta ja rakennusalan yrittäjyys 5    
         
                     
           
Rakennusmateriaalit 5  
       
                 
                   
55355030253055000151512.512.515152.52.52.52.5000000
Rakennetekniikan ammattiopinnot
                                                       
Rakennusainekemia ja työelämän viestintä 5    
         
                     
           
Isostaattiset sauvarakenteet 5  
         
                   
               
Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus 1 5  
         
                   
               
Korjausrakentaminen 1 5  
         
                   
               
Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus 1 5    
         
                     
           
Hyperstaattiset sauvarakenteet 5    
         
                     
           
Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus 2 5    
           
                       
       
Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus 2 5      
             
                           
Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus 5    
         
                     
           
Korjausrakentaminen 2 5    
           
                       
       
Rakennesuunnittelun projekti 10      
             
                           
01530150001520100150000007.57.5101055007.57.5
Innovaatioprojektiopinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 5
       
               
                       
Työharjoittelu 2 5
       
               
                       
Työharjoittelu 3 5  
         
                   
               
Työharjoittelu 4 5  
         
                   
               
Työharjoittelu 5 5    
           
                       
       
Työharjoittelu 6 5    
           
                       
       
1010100010010010000055005500550000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakentamisen projektinhallinnan valinnainen moduuli 15      
           
                         
   
Infrarakentamisen syventävät opinnot 15      
           
                         
   
Rakenteiden mekaniikan erikoisjakso 5      
           
                         
   
Rakennetekniikan matemaattiset apuneuvot 5      
           
                         
   
Rakennetekniikan tietotekniset sovellukset 5  
 
     
   
             
       
   
Sustainable project management 15      
           
                         
   
02.5057.50002.50057.500000001.31.3000028.828.800
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennustekniikka

1. YLEISTÄ
AMK-tutkintoon johtava nuorisoasteen koulutus
Tutkinto-ohjelman nimi: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK), 240 op, 4.0 vuotta
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Yksikkö: Agricolankatu
Tämä opetussuunnitelma antaa valmiudet rakennusinsinöörin ammattiin, jotka aluksi työskentelevät useimmiten rakennusalan suunnittelu- tai työmaainsinöörin tehtävissä edeten mahdollisesti myöhemmin vastaaviin asiantuntija- tai esimiestehtäviin. Valmistuvalle rakennusinsinöörille on lähivuosina tarjolla runsaasti työtehtäviä uudisrakentamisessa ja ikääntyvän rakennuskannan korjausrakentamisessa ja lisäksi eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien takia uusia rakennusinsinöörejä tarvitaan enenevissä määrin. Lisäksi energiatehokkuuden parantaminen ja rakennusten elinkaaren hallinta tietomallien avulla ovat alan keskeisiä runsaasti työtehtäviä tarjoavia haasteita lähitulevaisuudessa.
Rakennustekniikassa koulutetaan rakennusalaa hallitsevia ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet työskennellä rakennusalan eri tehtävissä. Laaja-alaiseen ammattitaitoon kuuluvat hyvä ammattiteoreettinen, käytännöllinen ja menetelmällinen osaaminen sekä syvällinen asiantuntemus omalla erikoisosaamisalueella. Rakennusinsinöörin tehtävät edellyttävät vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi ongelmanratkaisukykyä, matemaattista ja taloudellista ajattelua, ryhmätyö- ja esimiestaitoja, monipuolisia tietotekniikan käyttövalmiuksia sekä viestintä- ja kielitaitoa. Näiden perusteella tämä opetussuunnitelma perustuu rakennusinsinöörin ammatissa vaadittavaan perinteiseen teoreettiseen osaamiseen ja lisäksi alan yritysten ja järjestöjen kanssa laadittuun osaamistarvekuvaukseen. Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä, pääaineen syvällistä tuntemusta sekä erikoistumista.
Tässä opetussuunnitelmassa kuvataan rakennustekniikan koulutuksen kolme ammatillista pääainevaihtoehtoa, jotka ovat:
- Infrarakentaminen
- Rakennetekniikka
- Rakentamisen projektinhallinta
2. RAKENNUSINSINÖÖRIN TYÖTEHTÄVÄT
Rakennusinsinöörin tyypillisiin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten rakenteiden suunnittelu, työmaatoteutus, kunnossapito ja korjausrakentaminen sekä infrarakentaminen. Työpaikkoja tarjoavat esimerkiksi insinööri- ja suunnittelutoimistot, rakennusliikkeet, rakennustuoteteollisuus, julkinen hallinto sekä tutkimuslaitokset.
3. TUTKINTO-OHJELMAN OSAAMISKUVAUS
Tutkinto-ohjelman yhteisissä osaamisissa korostuvat rakennustekniikan ja rakennusalan perustuntemus ja alan opinnoissa vaadittavat teoreettiset valmiudet. Opintojen alussa luodaan kokonaisnäkemys rakentamisen toimialasta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.
Pääainevalinnan jälkeen keskitytään osaamisen lisäämiseen ja valitun alan erikoisosaamiseen.
4. OPPIJAN POLKU
- Opinnot rakentuvat seuraavista kokonaisuuksista:
- 95 op Tutkinto-ohjelmakohtaiset yhteiset opinnot
- 60 op Pääaineopinnot
- 10 op Innovaatioprojekti
- 30 op Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot, joko yksi 30 op valinnainen opintokokonaisuus tai valinnainen opintokokonaisuus 15 op ja vapaasti valittavat opinnot 15 op
- 30 op Työharjoittelu
- 15 op Opinnäytetyö
- 240 op Yhteensä
Ajoitus ja teemat lukukausittain:
1. lukukausi Orientaatio tutkinto-ohjelmaan, sisältäen 30 opintopistettä tutkinto-ohjelmakohtaisia yhteisiä opintoja
2. lukukausi Orientaatio tutkinto-ohjelmaan, sisältäen 30 opintopistettä tutkinto-ohjelmakohtaisia, ammattiosaamiseen kohdentavia opintoja
3. lukukausi Orientaatio pääaineeseen, sisältäen 30 opintopistettä tutkinto-ohjelmakohtaisia, ammattiosaamiseen kohdentavia opintoja
4. lukukausi Kohti ammattiosaamista, sisältäen 30 opintopisteen pääainekohtaisen opintokokonaisuuden
5. lukukausi Ammattiosaamisen syventäminen, sisältäen 30 opintopistettä pääaineopintoja
6. lukukausi Innovaatioprojekti, sisältäen innovaatioprojektin 20 op ja 10 op ammattiopintoja
7. lukukausi valinnainen opintokokonaisuus 30 op tai valinnainen opintokokonaisuus 15 op / vapaasti valittavat opinnot, yhteensä 30 opintopistettä
8. lukukausi Opinnäytetyö 15 op ja 15 op ammattiopintoja
5. AMMATILLISET PÄÄAINEET JA NIIDEN VALINTA
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa voi opiskella infrarakentamisen, rakennetekniikan ja rakentamisen projektinhallinnan ammatillisia pääaineita.
Valinnaisena opintokokonaisuutena tutkinto-ohjelman opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus erikoistua muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamiin aineisiin. Valinnaisia opintokokonaisuuksia ovat:
1. ConRem
2. NZEB (lähes nollaenergiarakentaminen)
3. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka
4. Kestävä kehitys
5. Tuotantotalous
6. Kansainvälinen vaihto
Pääainevalinta:
Kaikki rakennustekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden ja toisen lukuvuoden ensimmäisen lukukauden aikana samat opintokokonaisuudet. Tämän jälkeen opiskelijat valitsevat ammatilliseksi pääaineekseen joko
- infrarakentamisen
- rakennetekniikan tai
- rakentamisen projektinhallinnan
Neljännen lukukauden alusta opiskellaan pääainevalinnan mukaisissa ryhmissä samoja opintoja. Pääaineopinnot sisältävät myös jonkin verran tutkinto-ohjelman yhteisiä ammattiopintoja, joiden sisältöä painotetaan pääaineen vaatimusten mukaisesti.
Opintopolkujen ja valinnaisten opintojen valinnassa on huomioitava, että valinnat vaikuttavat merkittävästi rakennusalan säädännössä rakentamisen suunnittelijoille ja työnjohdolle esitettyjen teoreettisten pätevyysvaatimusten toteutumiseen.
Työharjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko lukuvuosien aikana tai vaihtoehtoisesti osittain kesäperiodilla.

Rakennetekniikan pääaine

- Tuntee rakenteiden suunnitteluun liittyvät viranomaisohjeet ja määräykset
- Tuntee rakennusmateriaalien ominaisuudet ja Osaa huomioida ne rakenteita suunniteltaessa
- Ymmärtää rakenteiden staattisen toiminnan
- Osaa määrittää rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvat kuormitukset ja jakaa ne rakennusosille niiden staattisen toiminnan mukaisesti
- Osaa laskea rakenteiden voimasuureet
- Osaa määrittää rakenteiden dimensiot niihin kohdistuvien kuormien perusteella niin, että rakenteilla on riittävä varmuus murtumista ja haitallisia muodonmuutoksia vastaan
- Tuntee vanhojen rakennusten ja rakenteiden toteutusmenetelmiä korjausrakentamisen tarpeiden laajuudessa
- Osaa huomioida rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan
- Osaa huomioida työturvallisuuden vaatimukset rakenteita suunniteltaessa
- Osaa suunnitella terveellisiä ja turvallisia rakenteita
- Osaa laatia rakenteiden toteuttamiseksi tarvittavia dokumentteja kuten piirustuksia, työselostuksia ja malleja
- Osaa toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa ja hallitsevat neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteet