OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > NUORTEN KOULUTUS > FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA > FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA
Nuorten koulutus

Fysioterapian koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Osaamisalue 1: Fysioterapeutti asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä
                                                 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen fysioterapiassa
                                                 
Terveysliikunta ja liikuntaneuvonta 3
       
             
                   
Fysioterapian ammatillisuuden perusteet 4
     
           
                       
Terveyden edistäminen fysioterapiassa 4  
         
                 
           
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
             
                   
Ihmisen rakenteet ja toiminnot toimintakyvyn edellytyksinä
                                                 
Anatomia, fysiologia ja toimintakyky 1 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja toimintakyky 2 4
       
             
                   
Psykologia 3  
         
                 
           
Patofysiologia 1
     
           
                       
Kansanterveystiede 1
     
           
                       
Gerontologia ja geriatria 1
     
           
                       
Sisätaudit 1
       
             
                   
Fysiatria/tule-sairaudet 1  
       
               
               
Psykiatria 1  
         
                 
           
Ortopedia ja kirurgia 1  
       
               
               
Farmakologia 1
       
             
                   
Neurologia 1    
         
                   
       
Kivun hoito 1  
       
               
               
Sonopalpaatio ja tule-radiologia fysioterapiatyössä 1  
         
                 
           
Signs and symptoms 1      
           
                       
24121112123910166661.51.54.54.50.50.5000.50.5
Osaamisalue 2: Fysioterapeutti asiakkaan toiminta- ja työkyvyn edistäjänä
                                                 
Toimintakyvyn arviointi fysioterapiassa
                                                 
Fysioterapeuttisen arvioinnin perusteet 4
       
             
                   
Fysioterapeuttinen arviointi 4
       
             
                   
Fysioterapeuttisen arvioinnin soveltaminen eri-ikäisillä 4  
         
                 
           
Toimintakyvyn edistäminen fysioterapiassa
                                                 
Fysikaalinen terapia 3  
       
               
               
Ympäristö, apuvälineet ja toimintakyky 3
       
             
                   
Terapeuttinen harjoittelu 1 3
       
             
                   
Terapeuttinen harjoittelu 2 3  
       
               
               
Manuaalinen terapia 1 2
     
           
                       
Manuaalinen terapia 2 3  
       
               
               
Soveltava liikunta 1 3  
       
               
               
Soveltava liikunta (harjoittelu) 2 3  
       
             
   
Fysioterapian soveltaminen toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi
                                                 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6  
       
               
               
Psykofyysinen fysioterapia 1 3  
       
               
               
Psykofyysinen fysioterapia 2 3    
         
                   
       
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 3  
         
                 
           
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 3    
         
                   
       
Työfysioterapia ja ergonomia 4  
         
                 
           
Neurologinen fysioterapia 1 3    
           
                     
   
Neurologinen fysioterapia 2 3    
           
                     
   
Fysioterapiaharjoittelu 1 3
       
             
                   
Fysioterapiaharjoittelu 2 6  
         
                 
           
Fysioterapiaharjoittelu 3 9    
         
                   
       
Fysioterapiaharjoittelu 4 9    
           
                     
   
Fysioterapiaharjoittelu 5 10      
           
                       
193932102172118161610118.58.510.510.599888855
Osaamisalue 3: Fysioterapeutti hyvinvointipalvelujen tuottajana
                                                 
Fysioterapiatoiminnan johtaminen ja laadun hallinta 3    
           
                     
   
Yrittäjyys fysioterapiassa 3      
           
                       
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4  
         
                 
           
0433000403300000022001.51.51.51.5
Osaamisalue 4: Fysioterapeutti työelämän osaajana
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
126001206000066003300000000
Osaamisalua 5: Fysioterapeutti ammatillisena kehittäjänä
                                                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta fysioterapian alalla
                                                 
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3    
         
                   
       
Fysioterapian alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3      
           
                       
Innovaatio-opinnot
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Fysioterapeutin osaamista tukevat vapaasti valittavat opinnot 10
 
 
   
   
       
5.502414.532.50015.58.514.51.51.51.251.2500007.757.754.254.257.257.25
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

FYSIOTERAPIAN KOULUTUKSEN SUUNNITTELU

Koulutusohjelman suunnittelutyössä on huomioitu kansainväliset ja kansalliset linjaukset sekä laatuvaatimukset. Fysioterapeutin tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelman taustalla ovat olleet yleiset ja ammattispesifiset kompetenssit, jotka kuvaavat tulevan fysioterapeutin osaamista ja ammattitaitoa. Kompetenssit on määritelty eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.

Lähtökohtana opetussuunnitelmassa ovat olleet: ”The Competence Chart of the European Network of Physiotherapy in Higher Education”, Fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Confederation for Physical Therapy) suositukset fysioterapeutin osaamisesta. Lisäksi ovat ”Opetusministeriön raportti ”Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon” ja Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry: n raportit ”Fysioterapeutin ammatista” ja ” Fysioterapeutti muuttuvassa maailmassa - ydinosaaminen ja valmiudet eri tehtäviin”.

Suunnittelussa on otettu huomioon myös kansalliset hallitusohjelmaan kirjatut hyvinvointi- ja terveyspoliittiset linjaukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma sekä sen toimeenpanosuunnitelma.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmatyöhön on osallistunut ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman opettajia, fysioterapeuttiopiskelijoita ja työelämän edustajia. Koulutusohjelman neuvottelukunta on myös tukenut opetussuunnitelmatyötä.

Opetussuunnittelutyössä on otettu huomioon Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiset linjaukset ja arvot. Yhteisinä arvoina ovat korkea laatu, yhteisöllisyys, avoimuus ja asiantuntijuus.

Oppimisprosessi alkaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPS: n apuna on koulutusohjelman osaamisperustainen opetussuunnitelma, jossa määritellään yleiset ja ammattispesifiset kompetenssit. Osaamistavoitteet ilmaisevat opiskelijalle, minkälaista osaamista hänen edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat häntä arvioimaan omaa jo olemassa olevaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. HOPSia tukee aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) ja joustavat yksilölliset toteuttamistavat.

Opiskelijan opintojen etenemistä tukevat tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö. Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelijan ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät ammattikorkeakoulun ja työelämän monipuolisen yhteistyön tuloksena.FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ

Fysioterapian koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Fysioterapeutin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän on omaksunut tutkivan, kehittävän ja näyttöön perustavan työotteen. Fysioterapeutti suunnittelee, arvioi ja kehittää työtään moniasiantuntijuuteen perustuvissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutti omaa valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaitonsa ja alansa kehittämiseen.


FYSIOTERAPEUTTIOPISKELIJAN OSAAMISALUEET

Fysioterapeutti asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä osaamisalueella opiskelija perehtyy fysioterapian ammatillisiin lähtökohtiin erityisesti miten terveys, toimintakyky, liikunta ja kuntoutus liittyvät fysioterapeutin perustehtävään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ammattilaisena ja miten ammatillinen osaaminen edellyttää ihmisen rakenteen, toiminnan ja lääketieteellisen näkökulman hallitsemista sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Fysioterapeutti asiakkaan toiminta- ja työkyvyn edistäjänä alueella opiskelija perehtyy eri-ikäisten ihmisten toimintakyvyn arvioinnin perusteisiin ja asiakkaan kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin eri tiedeperustasta käsin ja huomioimalla, että kokonaisvaltaisuus edellyttää myös asiakkaan toimintaympäristön arviointia. Arvioinnin perusteella opiskelija osaa suunnitella ja asettaa tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa sekä toteuttaa asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä sekä hänen omatoimisuuttaan edistävän terapian. Suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin opiskelija perustaa ajantasaiseen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Työelämä tarjoaa opiskelijalle aidon ja autenttisen, muuttuvan ja kehittyvän oppimisympäristön. Työelämäharjoittelu on aina tavoitteellista, suunniteltua ja ohjattua ja arviointi toteutuu yhdessä työelämätoimijoiden kanssa. Työelämäharjoittelun tavoitteet syvenevät opintojen edetessä systemaattisesti.

Fysioterapeutti hyvinvointipalvelujen tuottajana osaamisalueella opiskelija perehtyy
yhdessä muiden kuntoutusalan opiskelijoiden kanssa kuntoutuksen toimintakulttuuriin. Opiskelija tuntee kuntoutusjärjestelmän osana sosiaali- ja terveysjärjestelmää ja järjestelmien merkityksen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin turvaajana. Opiskelija on selvillä moniasiantuntijuuden merkityksestä työssään. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia fysioterapiatoiminnan johtamiseen, laatuun ja yrittäjyyteen.

Fysioterapeutti työelämän osaajana osaamisalueella opiskelija kehittää yleisiä eli geneerisiä työelämävalmiuksiaan fysioterapeutin työhön. Näitä ovat mm. työelämän kannalta keskeiset tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä kirjalliset ja suulliset asiantuntija- ja tutkimusviestintätaidot. Opiskelija tunnistaa oman paikkansa moniasiantuntijuuden toimintaympäristössä ja perustaa toimintansa eettisiin arvoihin ja laaja-alaiseen osaamiseen.

Fysioterapeutti ammatillisena kehittäjänä alueeseen kuuluvat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta – opinnot. Näiden opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeet ja haasteet. Opiskelija hallitsee oman alansa tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusteet ja tarkoituksenmukaiset käytännöt sekä kykenee oman työnsä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen. Tämän lisäksi vapaasti valittavat opinnot tukevat fysioterapeutin osaamisen kehittymistä.