OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Nuorten koulutus > Fysioterapian koulutusohjelma > Fysioterapian koulutusohjelma

Fysioterapian koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Osaamisalue 1: Fysioterapeutti asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä
                                                 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen fysioterapiassa
                                                 
Terveysliikunta ja liikuntaneuvonta 3
       
             
                   
Fysioterapian ammatillisuuden perusteet 4
     
           
                       
Terveyden edistäminen fysioterapiassa 4  
         
                 
           
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
             
                   
Ihmisen rakenteet ja toiminnot toimintakyvyn edellytyksinä
                                                 
Anatomia, fysiologia ja toimintakyky 1 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja toimintakyky 2 4
       
             
                   
Psykologia 3  
         
                 
           
Patofysiologia 1
     
           
                       
Kansanterveystiede 1
     
           
                       
Gerontologia ja geriatria 1
     
           
                       
Sisätaudit 1
       
             
                   
Fysiatria/tule-sairaudet 1  
       
               
               
Psykiatria 1  
         
                 
           
Ortopedia ja kirurgia 1  
       
               
               
Farmakologia 1
       
             
                   
Neurologia 1    
         
                   
       
Kivun hoito 1  
       
               
               
Sonopalpaatio ja tule-radiologia fysioterapiatyössä 1  
         
                 
           
Signs and symptoms 1      
           
                       
24121112123910166661.51.54.54.50.50.5000.50.5
Osaamisalue 2: Fysioterapeutti asiakkaan toiminta- ja työkyvyn edistäjänä
                                                 
Toimintakyvyn arviointi fysioterapiassa
                                                 
Fysioterapeuttisen arvioinnin perusteet 4
       
             
                   
Fysioterapeuttinen arviointi 4
       
             
                   
Fysioterapeuttisen arvioinnin soveltaminen eri-ikäisillä 4  
         
                 
           
Toimintakyvyn edistäminen fysioterapiassa
                                                 
Fysikaalinen terapia 3  
       
               
               
Ympäristö, apuvälineet ja toimintakyky 3
       
             
                   
Terapeuttinen harjoittelu 1 3
       
             
                   
Terapeuttinen harjoittelu 2 3  
       
               
               
Manuaalinen terapia 1 2
     
           
                       
Manuaalinen terapia 2 3  
       
               
               
Soveltava liikunta 1 3  
       
               
               
Soveltava liikunta (harjoittelu) 2 3  
       
             
   
Fysioterapian soveltaminen toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi
                                                 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6  
       
               
               
Psykofyysinen fysioterapia 1 3  
       
               
               
Psykofyysinen fysioterapia 2 3    
         
                   
       
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 3  
         
                 
           
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 3    
         
                   
       
Työfysioterapia ja ergonomia 4  
         
                 
           
Neurologinen fysioterapia 1 3    
           
                     
   
Neurologinen fysioterapia 2 3    
           
                     
   
Fysioterapiaharjoittelu 1 3
       
             
                   
Fysioterapiaharjoittelu 2 6  
         
                 
           
Fysioterapiaharjoittelu 3 9    
         
                   
       
Fysioterapiaharjoittelu 4 9    
           
                     
   
Fysioterapiaharjoittelu 5 10      
           
                       
193932102172118161610118.58.510.510.599888855
Osaamisalue 3: Fysioterapeutti hyvinvointipalvelujen tuottajana
                                                 
Fysioterapiatoiminnan johtaminen ja laadun hallinta 3    
           
                     
   
Yrittäjyys fysioterapiassa 3      
           
                       
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4  
         
                 
           
0433000403300000022001.51.51.51.5
Osaamisalue 4: Fysioterapeutti työelämän osaajana
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
126001206000066003300000000
Osaamisalua 5: Fysioterapeutti ammatillisena kehittäjänä
                                                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta fysioterapian alalla
                                                 
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3    
         
                   
       
Fysioterapian alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3      
           
                       
Innovaatio-opinnot
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Fysioterapeutin osaamista tukevat vapaasti valittavat opinnot 10
 
 
   
   
       
5.502414.532.50015.58.514.51.51.51.31.300007.87.84.34.37.37.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.5616028.52931.5303132.527.528.514.514.515.815.8151515.515.516.316.313.813.814.314.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

FYSIOTERAPIAN KOULUTUKSEN SUUNNITTELU

Koulutusohjelman suunnittelutyössä on huomioitu kansainväliset ja kansalliset linjaukset sekä laatuvaatimukset. Fysioterapeutin tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelman taustalla ovat olleet yleiset ja ammattispesifiset kompetenssit, jotka kuvaavat tulevan fysioterapeutin osaamista ja ammattitaitoa. Kompetenssit on määritelty eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.

Lähtökohtana opetussuunnitelmassa ovat olleet: ”The Competence Chart of the European Network of Physiotherapy in Higher Education”, Fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Confederation for Physical Therapy) suositukset fysioterapeutin osaamisesta. Lisäksi ovat ”Opetusministeriön raportti ”Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon” ja Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry: n raportit ”Fysioterapeutin ammatista” ja ” Fysioterapeutti muuttuvassa maailmassa - ydinosaaminen ja valmiudet eri tehtäviin”.

Suunnittelussa on otettu huomioon myös kansalliset hallitusohjelmaan kirjatut hyvinvointi- ja terveyspoliittiset linjaukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma sekä sen toimeenpanosuunnitelma.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmatyöhön on osallistunut ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman opettajia, fysioterapeuttiopiskelijoita ja työelämän edustajia. Koulutusohjelman neuvottelukunta on myös tukenut opetussuunnitelmatyötä.

Opetussuunnittelutyössä on otettu huomioon Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiset linjaukset ja arvot. Yhteisinä arvoina ovat korkea laatu, yhteisöllisyys, avoimuus ja asiantuntijuus.

Oppimisprosessi alkaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPS: n apuna on koulutusohjelman osaamisperustainen opetussuunnitelma, jossa määritellään yleiset ja ammattispesifiset kompetenssit. Osaamistavoitteet ilmaisevat opiskelijalle, minkälaista osaamista hänen edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat häntä arvioimaan omaa jo olemassa olevaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. HOPSia tukee aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) ja joustavat yksilölliset toteuttamistavat.

Opiskelijan opintojen etenemistä tukevat tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö. Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelijan ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät ammattikorkeakoulun ja työelämän monipuolisen yhteistyön tuloksena.FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ

Fysioterapian koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Fysioterapeutin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän on omaksunut tutkivan, kehittävän ja näyttöön perustavan työotteen. Fysioterapeutti suunnittelee, arvioi ja kehittää työtään moniasiantuntijuuteen perustuvissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutti omaa valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaitonsa ja alansa kehittämiseen.


FYSIOTERAPEUTTIOPISKELIJAN OSAAMISALUEET

Fysioterapeutti asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä osaamisalueella opiskelija perehtyy fysioterapian ammatillisiin lähtökohtiin erityisesti miten terveys, toimintakyky, liikunta ja kuntoutus liittyvät fysioterapeutin perustehtävään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ammattilaisena ja miten ammatillinen osaaminen edellyttää ihmisen rakenteen, toiminnan ja lääketieteellisen näkökulman hallitsemista sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Fysioterapeutti asiakkaan toiminta- ja työkyvyn edistäjänä alueella opiskelija perehtyy eri-ikäisten ihmisten toimintakyvyn arvioinnin perusteisiin ja asiakkaan kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin eri tiedeperustasta käsin ja huomioimalla, että kokonaisvaltaisuus edellyttää myös asiakkaan toimintaympäristön arviointia. Arvioinnin perusteella opiskelija osaa suunnitella ja asettaa tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa sekä toteuttaa asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä sekä hänen omatoimisuuttaan edistävän terapian. Suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin opiskelija perustaa ajantasaiseen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Työelämä tarjoaa opiskelijalle aidon ja autenttisen, muuttuvan ja kehittyvän oppimisympäristön. Työelämäharjoittelu on aina tavoitteellista, suunniteltua ja ohjattua ja arviointi toteutuu yhdessä työelämätoimijoiden kanssa. Työelämäharjoittelun tavoitteet syvenevät opintojen edetessä systemaattisesti.

Fysioterapeutti hyvinvointipalvelujen tuottajana osaamisalueella opiskelija perehtyy
yhdessä muiden kuntoutusalan opiskelijoiden kanssa kuntoutuksen toimintakulttuuriin. Opiskelija tuntee kuntoutusjärjestelmän osana sosiaali- ja terveysjärjestelmää ja järjestelmien merkityksen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin turvaajana. Opiskelija on selvillä moniasiantuntijuuden merkityksestä työssään. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia fysioterapiatoiminnan johtamiseen, laatuun ja yrittäjyyteen.

Fysioterapeutti työelämän osaajana osaamisalueella opiskelija kehittää yleisiä eli geneerisiä työelämävalmiuksiaan fysioterapeutin työhön. Näitä ovat mm. työelämän kannalta keskeiset tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä kirjalliset ja suulliset asiantuntija- ja tutkimusviestintätaidot. Opiskelija tunnistaa oman paikkansa moniasiantuntijuuden toimintaympäristössä ja perustaa toimintansa eettisiin arvoihin ja laaja-alaiseen osaamiseen.

Fysioterapeutti ammatillisena kehittäjänä alueeseen kuuluvat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta – opinnot. Näiden opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeet ja haasteet. Opiskelija hallitsee oman alansa tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusteet ja tarkoituksenmukaiset käytännöt sekä kykenee oman työnsä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen. Tämän lisäksi vapaasti valittavat opinnot tukevat fysioterapeutin osaamisen kehittymistä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutusohjelman opetussuunnitelmatyöhön on osallistunut ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman opettajia, fysioterapeuttiopiskelijoita ja työelämän edustajia. Koulutusohjelman neuvottelukunta on myös tukenut opetussuunnitelmatyötä. Työelämätapaamiset ovat vuosittain ja 2009 alkaen teemana on ollut opetusuunnitelmatyö. Neuvottelukunnan rooli on ollut aktiivinen. Opiskelijat ovat olleet vuorovaikutuksessa työelämän kanssa selvittäessä tulevaisuuden fysiotepiaa.

Fysioterapiakoulutuksen osaamisalueet ja profiili

Metropolia – alue taloudellisena ja yhteiskunnallisena osaamisen keskittymänä ja monipuolisena opiskeluympäristönä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia kehittää itsessään paitsi oman alansa laaja-alaisia ammattispesifeja taitoja myös moniasiantuntijuuteen perustuvaa verkosto-osaamista. Yrittäjyysmahdollisuudet alueella ovat tulevaisuudessa hyvät. Alueen muiden korkeakoulujen kanssa on yhteistyötä, jota opiskelija voi hyödyntää opinnoissaan.

Metropolia isona ammattikorkeakouluna on oppimisympäristönä monialainen ja yhteistyötä mahdollistava. Ammattikorkeakoulun kaikkien alojen opiskelijoille kehitetyt yhteiset innovaatio-opinnot ovat opiskelijalle mahdollisuus innovatiiviseen ja monialaiseen kehittymiseen. Hyvinvointi- ja toimintakyky-yksikön kuntoutuksen opinnot ovat toteutuneet jo usean vuoden ajan monialaisesti. Kuntoutukseen liittyy esteettömyysnäkökulma, jota voidaan kehittää tekniikan rakennus- ja talotekniikan yhteisissä opinnoissa. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien välinen yhteistyö tukee fysioterapiaopiskelijaa jäsentämään omaa rooliaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutusjärjestelmissä.

Metropolian Hyvinvointi- ja toimintakyky-yksikön palvelutoiminta eli Positia – klinikka tarjoaa opiskelijoille uusia toimintamalleja ja – tapoja kehittävän monialaisen oppimisympäristön. Fysioterapiakoulutuksessa on kehitetty pitkään terveysliikuntaa ja liikuntaneuvontaa sekä soveltavaa liikuntaa yhteistyössä asiakkaiden, ammattilaisten sekä eri järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Metropolin-alueella tapahtuva opiskelijoiden työelämäharjoittelu mahdollistaa osaltaan myös kotikansainvälistämistä eli kansainvälisen kokemuksen ja muiden kulttuurien tuntemuksen hankkimista omassa maassa, kun asiakkaat tulevat eri kulttuureista.

Uudet tulevat toiminta-alueet & Työelämäläheisyys/työelämälähtöisyys

Fysioterapian koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Fysioterapeutin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapeutti suunnittelee, arvioi ja kehittää työtään moniasiantuntijuuteen perustuvissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutti omaa valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaitonsa ja alansa kehittämiseen.

Fysioterapeuttiopiskelijan asiantuntijuus kehittyy erityisesti ammattikorkeakoulun ja työyhteisöiden välisen yhteistyön avulla. Työelämäläheisyys tukee perus- ja ammattiopintojen, opinnäytetyön ja hanketyön syventämistä. Työelämälähtöisyys edistää ammattitaitoa, erityisesti harjoittelut erilaisissa orgaaneissa, toimintaympäristöissä ja työkulttuureissa.

Fysioterapeuttiopiskelijan opetussuunnitelmassa on viisi osaamisaluetta:

Fysioterapeutti asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä osaamisalueella opiskelija perehtyy fysioterapian ammatillisiin lähtökohtiin erityisesti miten terveys, toimintakyky, liikunta ja kuntoutus liittyvät fysioterapeutin perustehtävään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ammattilaisena ja miten ammatillinen osaaminen edellyttää myös ihmisen rakenteen, toiminnan ja lääketieteellisen näkökulman hallitsemista sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Fysioterapeutti asiakkaan toiminta- ja työkyvyn edistäjänä alueella opiskelija perehtyy eri-ikäisten ihmisten toimintakyvyn arvioinnin perusteisiin ja asiakkaan kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin eri tiedeperustoista käsin ja huomioimalla, että kokonaisvaltaisuus edellyttää myös ympäristön arviointia. Arvioinnin perusteella opiskelija osaa suunnitella ja asettaa tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa sekä toteuttaa asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä sekä hänen omatoimisuuttaan edistävän terapian. Opiskelija perustaa suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin parhaaseen saatavalla olevaan tietoon. Työelämä tarjoaa aidon ja autenttisen muuttuvan ja kehittyvän oppimisympäristön opiskelijoille. Työelämäharjoittelu on aina tavoitteellista, suunniteltua ja ohjattua ja arviointi toteutuu yhdessä työelämätoimijoiden kanssa. Työelämäharjoittelun tavoitteet syvenevät opintojen edetessä systemaattisesti.

Fysioterapeutti hyvinvointipalvelujen tuottajana osaamisalueella opiskelija perehtyy
yhdessä muiden kuntoutusalan opiskelijoiden kanssa kuntoutuksen toimintakulttuuriin. Opiskelija tuntee kuntoutusjärjestelmän osana sosiaali- ja terveysjärjestelmää ja niiden merkityksen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin turvaajana. Opiskelija tietää moniasiantuntijuuden merkityksen työssään. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia fysioterapiatoiminnan johtamiseen, laatuun ja yrittäjyyteen.

Fysioterapeutti työelämän osaajana osaamisalueella opiskelija kehittää yleisiä eli geneerisiä työelämävalmiuksiaan fysioterapeutin työhön. Näitä ovat mm. työelämän kannalta keskeiset tieto- ja viestintätekniikan menetelmät ja kirjalliset ja suulliset asiantuntija- ja tutkimusviestintätaidot. Opiskelija tunnistaa oman paikkansa moniasiantuntijuuden toimintaympäristössä ja perustaa toimintansa eettisiin arvoihin ja laaja-alaiseen osaamiseen.

Geneerisien taitojen rakentuminen ops:iin

Fysioterapeutti ammatillisena kehittäjänä alueeseen kuuluvat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta – opinnot. Näiden opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeet ja haasteet. Opiskelija hallitsee oman alansa tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohdat ja tarkoituksenmukaiset käytännöt sekä kykenee oman työnsä ja alansa jatkuvaan kehittämiseen. Tämän lisäksi vapaasti valittavat opinnot tukevat fysioterapeutin osaamista.

Oppimisen taidot
Lähtökohtaisesti opiskelijalla on jo oppimisen taitoja. Oppimisprosessi alkaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPS: n apuna on koulutusohjelman osaamisperustainen opetussuunnitelma, jossa määritellään yleiset ja ammattispesifiset kompetenssit. Osaamistavoitteet ilmaisevat opiskelijalle, minkälaista osaamista hänen edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. HOPSia tukee aikaisemmin osaamisen tunnistaminen (AHOT). AHOT – ja HOPS – keskustelujen kautta oppii itsestään oppijana.

Eettinen osaaminen
Metropolian strategiset linjaukset ja arvot tukevat opiskelua ja ovat eettisen osaamisen viitekehyksenä. Yhteisiä arvoja ovat korkea laatu, yhteisöllisyys, avoimuus ja asiantuntijuus. Edelliset asiat tukevat oppimisprosessin rakentumista. Osaamisperustaisessa opetussuunnittelussa korostuvat opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Opetusta ja oppimista ohjaavana tekijänä on tavoitteellinen osaamisen kehittyminen, oppimisen näkökulman vahvistuminen ja monenlaisien työelämäläheisten opintokokonaisuuksien rakentuminen.

Eettinen keskustelu alkaa jo ammattikorkeakouluopintojen orientoivissa opinnoissa ja fysioterapian ammatillisuuden perusteen-opinnoissa opiskelija perehtyy alan sekä kansainvälisiin että kansallisiin eettisiin periaatteisiin. Näissä opinnoissa opiskelija peilaa omia arvojaan suhteessa toisiin koulumiljöössä. Metropoliassa on yhdenvertaisuusohjelma ja tasa-arvosuunnitelma sekä tutkintosääntö, jotka tukevat keskustelua. Koulutuksen aikana eettiset kysymykset herättävät usein keskustelua sosiaali- terveys- ja kuntoutusalan opinnoissa luonnollisesti alaan liittyen sekä oppitunneilla että harjoittelutilanteissa autenttisissa ympäristöissä.

Kansainvälisyys
Fysioterapiakoulutus tarjoaa valmiudet toimia fysioterapeuttina kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja kehittämistehtävissä. Työelämän ja markkinoiden lisääntyvä kansainvälistyminen sekä yhteiskunnan kasvava monikulttuurisuus ja sen hyödyntäminen tarkoittavat, että tämän päivän työelämässä tarvitaan osana ammatillista osaamista valmiuksia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen. Kieli- ja kulttuuriopinnot, vieraskieliset opinnot, eri alojen ulkomaalaisten vierailijoiden luennot, oppimateriaali ja intensiivikurssit tukevat kansainvälisyyttä. Lisäksi ovat Hyvinvointi ja toimintakyky klusterin kansainvälisyys viikko ja kansainväliset konferenssit. Toiminta ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden tutorointina antaa valmiuksia kansainvälisyyteen. Vaihto-opiskelijajärjestelmä mahdollistaa opiskelijan opiskelun toteutuksen ulkomailla tai opiskelijan tulon Metropoliaan.
Opiskelijavaihdossa oleva opiskelija voi suorittaa sekä ammattitaitoa edistävää harjoittelua että teoreettisia opintoja. Kansainvälistyminen painottuu Pohjoismaissa ja Euroopassa. Metropolian fysioterapiakoulutuksen opiskelijoille on mahdollistanut fysioterapia - intensiivikurssi ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille jo kuusi kertaa. Venäjän kanssa on ollut yhteistyötä koulutuksen kehittämisestä. Kansainvälisiä yhteyksiä on myös Aasiaan, Afrikkaan, Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan ja Venäjään. Opiskelijavaihto toteutuu muun muassa Nordplus- ja Erasmus - ohjelmien kautta. Lisäksi on mukana verkostoja, jotka tukevat kansainvälisyyttä

Yrittäjyys
Metropolia ammattikorkeakoulun Fysioterapian koulutusohjelman yrittäjyysopintojen tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijan yrittäjyyden taitojen kehittyminen opintojen aikana. Osa yrittäjyysopinnoista on kaikille pakollisia opintoja (6 op) ja osa valinnaisia (3 op) niille opiskelijoille, jotka haluavat syventää omaa yrittäjyysosaamistaan. Yrittäjyyden edistämisen tavoitteena on, että opiskelija toimii kuin omaehtoinen, sisäinen yrittäjä ja opiskelijalla on lisäksi valmiudet ulkoiseen yrittäjyyteen.

Miten monialaisuus näkyy ja mahdollistuu ops:n toteutuksessa
Fysioterapeuttiopiskelija tekee paljon moniammatillista työtä opinnoissa, jossa oppii edelleen ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamista. Opiskelijan opintojen etenemistä tukevat ryhmän tutor, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja muu henkilöstö. Työelämäharjoittelun ohjaajien merkitys on tärkeä oppimisprosessissa. Metropolian opiskeluhyvinvointi – toiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua. Opiskelijakunta METKAn laaja vertaistukijärjestelmä on myös käytössä.

Lisätiedot

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

Hyvä (3-4)
Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.

Kiitettävä (5)
Opiskelija erittelee ja arvioi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä tekee valintoja vertaillen vaihtoehtoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä aloitteellisesti ja tavoitteiden suunnassa sekä soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii ryhmän toimintaa edistäen.

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi ja kehittää systemaattisesti omaa toimintaansa.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä joustavasti ja turvallisesti.

Opiskelija työskentelee ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen ja toimii sitoutuneesti ammatillisia toimintatapoja edistäen.

Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteistöä ja tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opiskelija arvioi kriittisesti omaa toimintaansa ja tuottaa tietoa toimintaympäristön kehittämiseksi.

Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti sekä kehittää työ- ja toimintaympäristöä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Opiskelija toimii ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. Hän työskentelee kehittäen ja uudistaen ammattikäytäntöjä ja toimintatapoja.

Osaamistavoitteet