OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Nuorten koulutus > Fysioterapian koulutusohjelma > Fysioterapian koulutusohjelma

Fysioterapian koulutusohjelma

Kevät 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Fysioterapeutin ammatissa toimiminen
                                                 
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Fysioterapian perusteet 4
     
           
                         
Kuntoutuja erilaisissa elämäntilanteissa 5
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 1 3
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 2 3
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 3 3
     
           
                         
Kuormituksen ja harjoittelun vaikutukset elimistöön 3  
       
               
                 
Lääketieteelliset aineet 9
 
 
 
   
     
     
         
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3
 
 
 
   
     
     
         
Työelämän ruotsi 3  
       
               
                 
Ammatillinen englanti 3
     
           
                         
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
33.3104033.3010040033.300010000400000
Fysioterapeuttisen arvioinnin ja päättelyn perusteet
                                                 
Toimintakyky ja sen arviointi 3
     
           
                         
Toimintakyvyn arvioinnin menetelmät 3
     
           
                         
Lasten ja ikääntyneiden toimintakyvyn arviointi 3  
       
               
                 
4.53004.50300004.50003000000000
Fysioterapian menetelmät
                                                 
Terveyden edistäminen 3  
       
               
                 
Manuaalinen terapia 4  
       
               
                 
Fysikaalinen terapia 3  
       
               
                 
Ympäristö, apuvälineet ja toimintakyky 3  
       
               
                 
Biomekaniikka ja terapeuttinen harjoittelu 5  
       
               
                 
0180000180000000018000000000
Fysioterapian soveltaminen
                                                 
Terveysliikunta 3
     
           
                         
Soveltava liikunta 3  
       
               
                 
Hengityselimistön fysioterapia 3  
       
               
                 
Verenkiertoelimistön fysioterapia 3  
       
               
                 
Psykofyysinen fysioterapia 1 3
     
           
                         
Psykofyysinen fysioterapia 2 4    
         
                   
         
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 3  
       
               
                 
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 3    
         
                   
         
Työfysioterapia ja ergonomia 4    
         
                   
         
Neurologinen fysioterapia 1 3    
         
                   
         
Neurologinen fysioterapia 2 3    
         
                   
         
Orientoituminen fysioterapeutin työhön (Ft I-harjoittelu) 4
     
           
                         
Terapeuttinen harjoittelu (Ft II-harjoittelu) 6  
       
               
                 
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia (Ft III-harjoittelu) 9    
         
                   
         
Neurologinen fysioterapia (Ft IV-harjoittelu) 9    
         
                   
         
Soveltava liikunta (harjoittelu) 3    
         
                   
         
8183808018038008000180003800000
Fysioterapian ammatillinen suuntautuminen
()
                                                 
Syventävä hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 3      
           
                       
 
Syventävä psykofyysinen fysioterapia 3      
           
                       
 
Syventävä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 3      
           
                       
 
Syventävä työfysioterapia 3      
           
                       
 
Syventävä neurologinen fysioterapia 3      
           
                       
 
Syventävä lasten ja nuorten fysioterapia 3      
           
                       
 
Syventävä ikääntyvien fysioterapia 3      
           
                       
 
Syventävä hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8      
           
                       
 
Syventävä psykofyysinen fysioterapia (Ft V- harjoittelu) 8      
           
                       
 
Syventävä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8      
           
                       
 
Syventävä työfysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8      
           
                       
 
Syventävä neurologinen fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8      
           
                       
 
Syventävä lasten ja nuorten fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8      
           
                       
 
Syventävä ikääntyvien fysioterapia (Ft V-harjoittelu) 8      
           
                       
 
Fysioterapeutti soveltavan liikunnan ohjaajana 3      
           
                       
 
Johtajuus, hallinto ja yrittäjyys fysioterapiassa 3      
           
                       
 
Moniammatillinen yhteistyö kuntoutujan tukena 3      
           
                       
 
Ympäristö ja apuvälineet kuntoutujan tukena 3      
           
                       
 
Ammatillinen kehittyminen 3      
           
                       
 
Vapaasti valittavat opinnot 10
 
 
 
   
     
     
         
3.33.33.3923.303.303.30923.30003.30003.3000920
Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
                                                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
     
           
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
       
               
                 
Johtajuus ja laadunhallinta fysioterapiassa 3    
         
                   
         
Yrittäjyys ja markkinointi fysioterapiassa 3      
           
                       
 
Kuntoutuja hyvinvointipalvelujen verkostoissa 5  
       
               
                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
1.5820111.5080200111.5000800020000110
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50.660.365.310350.6060.3065.3010350.600060.300065.30001030

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Fysioterapian asiantuntijuus perustuu fysioterapiatieteeseen, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on liike ja liikkuminen sekä niiden suhde toimintaan toimintakykyyn liittyen. Fysioterapiassa sovelletaan muiden tieteenalojen tutkimusta ja tietoainesta. Fysioterapeutilta edellytetään fysioterapian teoreettista hallintaa ihmisen käyttäytymisen, liikunta- ja toimintakyvyn sekä niiden ohjaamiseen ja harjoittamiseen liittyvässä tietoaineksessa. Fysioterapeutin asiantuntijuuden ydintä ovat: Ammatissa toimiminen, Fysioterapeuttisen arvioinnin ja päättelyn perusteet, Fysioterapiamenetelmät, Fysioterapian soveltaminen, Fysioterapian ammatillinen suuntautuminen, Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen. Fysioterapeutti työskentelee toisen palveluksessa tai yrittäjänä kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimesssa.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Tämän hetkinen Fysioterapeutin opetussuunnitelma on juonneopetussuunnitelma, jossa koulutuksen aikana hankittava osaaminen on kuvattu juonteiden kautta. Opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisällöiden rakentamisessa on käytetty eurooppalaisia ja kansallisia kompetenssisuosituksia. Fysioterapiakoulutuksen kriteereiden lisäksi on ollut taustalla eurooppalaiset standardit fysioterapian toteuttamisesta ja fysioterapiapalvelujen järjestämisestä. Lisäksi on otettu huomioon Opetusministeriön selvitys ammattikorkeakouluista valmistuvien terveydenhuollon työntekijöiden minimiosaamisen kriteerit, Terva-ohjelma. Tässä vaiheessa ei tehdä Fysioterapeutin opetussuunnitelmasta kompetenssimatriisia.

Fysioterapeutin uusi osaamisperustainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2012. Asia on käsitelty myös Fysioterapeuttikoulutuksen neuvottelukunnassa. Prosessi käynnistyy keväällä 2009 ja on valmiina helmikuussa 2011. Prosessi tarkentuu keväällä 2009.

Opetussuunnitelman kehittämisessä jatketaan yhteistyötä työelämän kanssa. Neuvottelukunta on mukana suunnittelutyössä. Opetussuunnitelmaa työstetään suunnittelutiimeissä, mm. lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden tiimeissä on työelämän edustus. Fysioterapeuttikoulutuksen ja harjoittelun ohjaajien kanssa käydään vuoropuhelua ja pidetään lukukausittain kokouksia /työseminaareja, joissa rakennetaan uuden opetussuunnitelman sisältöä. Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry:n kanssa jatketaan yhteistyötä. Työelämän edustajien ja koulun opettajien kanssa järjestettiin 10.2.09 koulutus- ja kokouspäivä. Tässä tilaisuudessa esiteltiin ensi kertaa uuden opetussuunnitelman kehittämistä ja siihen liittyviä taustatekijöitä. Samalla kutsuttiin ohjaajia mukaan kehittämistyöhön.

Kaikki fysioterapian opettajat osallistuvat opetussuunnitelman tekoon. Opettajia on lisäksi mukana valtakunnallisen fysioterapeuttikouluttajien verkostossa, jossa käsitellään opetussuunnitelmien kehittämistä. Yhteistyötä tehdään myös yhteisaineiden opettajien kanssa.

Opiskelijat osallistuvat opetussuunnitelman kehittämiseen. Opetukseen liittyvää palautetta saadaan opintojaksopalautteesta, OPALA -kyselystä ja toisen lukuvuoden kyselystä. Jokaisen lukukauden lopussa tutoropettaja käy ryhmänsä kanssa palautekeskustelun. Myös HOPS -keskustelujen kautta tulee palautetta opiskelijoiden oppimisprosesseista. Opiskelijoiden edustajia kutsutaan työryhmiin ja työelämäseminaareihin. Opetuksen yhteydessä järjestetään ryhmille mahdollisuuksia osallistua kehittämistyöhön.

Fysioterapeuttikoulutuksessa on OPS -työryhmä, jossa ovat lehtorit Sirpa Ahola, Riitta Huusari (pj), Ulla Härkönen, Aune Joutsemo sekä yliopettaja Salla Sipari. Opetussuunnitelmakoordinaattorina on lehtori Riitta Huusari.

Lisätiedot

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö: Riitta Huusari
Osoite: Vanha viertotie 23,
PL 4031, 00079 Metropolia
Puhelinnumero: 020-783 5815
Fax: 09-588 5246
Sähköpostiosoite: riitta.huusari@metropolia.fi

www.fysioterapia.net

Osaamistavoitteet