CURRICULA
Home > Master’s Degree (UAS) > Master's Degree Programme in Advanced Clinical Practice > Master's Degree Programme in Advanced Clinical Practice
Master’s Degree (UAS)

Master's Degree Programme in Advanced Clinical Practice

Autumn 2015

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
Research, development and innovation
                     
The Bases and Processes of Research, Innovation and Development 5
 
   
       
Research, Development and Innovation Methods and Reporting 5
 
 
   
Master’s Thesis and Maturity Test 30
301017.512.5108.88.86.36.355
Compulsory Advanced Studies in Clinical Expertise
                     
Clinical Expertise in Social and Health Care 5
 
   
       
Evidence-Based Practice in Social- and Health Care 5
 
   
       
Developing Evidence-Based Practices in Client-/Patient-Centered Care 5
   
     
   
Developing Processes and Service Chains in Social and Health Care 5
   
     
   
20010100555500
Elective Advanced Studies in Clinical Expertise
(Select 20 ECTS)
                     
Financial Management in Health and Social Care
                     
Financial and Cost Management in the Health and Social Services Sector 5
 
   
       
Financial Management of Units 5
   
     
   
Human Resource Management in Social and Health Care
                     
Human Resource Management 5
   
     
   
Human Resources and Performance Management 5
   
     
   
Development and Leadership in Social and Health Care
                     
Diversity Management in Social and Health Care 5
   
     
   
Distribution and Developing of Expertise in Organisations 5  
   
       
Developing Clinical Expertise in Nursing
                     
Current Themes in Nursing for Clinical Experts 5
   
     
   
Advanced Evidence-Based Practices in Nursing 5  
   
       
3010525102.52.512.512.555
Elective Studies
(Select 10 ECTS)
                     
Foresight Knowledge Management 5
   
     
   
Entrepreneurship in Social and Health Care 5
   
     
   
Current Themes in Health Promotion 5  
   
       
Current themes in Sexual Health Promotion 5  
   
       
Current themes in Emergency Care 5
   
     
   
Operative Management in Emergency Care Nursing 5  
   
       
Safety Management 5  
   
       
Services and Preparedness in Emergency Medical Services 5  
   
       
152501525007.57.512.512.5
ECTS credits per period / semester / academic year 954532.562.54516.316.331.331.322.522.5

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Koulutuksen kuvaus

The Metropolia University of Applied Sciences’ health care and nursing student’s know-how is described according to the NQF, National Qualifications Framework. In addition, the national competence recommendations of the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences’ are taken into consideration. The Master programs of the Health Care and Nursing Unit include Development and Leadership in Health Care and Social Services and
Advanced Clinical Practice and programs carried out in English: Master's Degree Programme in Health Business Management and Erasmus Mundus Master's Degree Programme in Emergency and Critical Care.

The aims of the studies leading to the Master’s Degree are to increase the students’ capability to apply theory into practice, deepen her/his analytical and project leadership skills; skills in
participating in research and developmental work and social skills. The purpose of the final project is to develop the ability to apply research knowledge into practice; to utilize the applicable methods in the development of working life and the skills required in demanding expert positions.

The Master’s Degree improves the student’s ability to develop him/herself in current and future expert and leadership positions and promotes the student’s career development. The graduates are developers and reformers of working life, possessing the needed research and development knowledge. The studies follow the Learner’s Path model of Metropolia where the main focus is on working life orientated learning, project-based learning and development of RDI, internationality, lifelong learning and multidisciplinary approach. The students represent working life and they have at least three years of working experience prior to studies. The students utilize their gained experience and working life connections during the studies and establish networks of experts with other students, various professionals within and outside the school and alumni. During studies, the students develop their self-assessment and self-management skills as well as interaction and communication skills. The development of transcultural knowledge and competence is also an essential part of the studies. Internationality is achieved through guest lecturers, international weeks and multidisciplinary transcultural studies.

The aim of the Master's Degree Programme in Advanced Clinical Practice is to educate clinical experts who are able to work in various expert positions in social and health care. The development and management of evidence based practice is a crucial skill and development area for a clinical expert. In addition the aim is to enable the students to deepen and develop their expertise in the substance field and to develop skills in using evidence-based practices for developing nursing.

Pedagogiset toimintatavat

Opetussuunnitelma on laadittu Metropolian ammattikorkeakoulun hallituksen linjausten mukaisesti. Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt vastaavat kansallisessa (NQF) ja eurooppalaisessa (EQF) ylempien korkeakoulututkintojen viitekehyksissä määriteltyä tasoa 7. Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän, opiskelijoiden ja Metropolian Masters verkoston kanssa.

Opetussuunnitelmatyössä on huomioitu terveys- ja hoitaminen tulosalueen johtotiimin sekä keskeisten työelämän ja sidosryhmien edustajien näkemykset tutkinto-ohjelmien tarpeista, työelämävastaavuudesta ja tulevaisuudesta.

Kliinisen asiantuntija tutkinto-ohjelman merkitys työelämälle tulee korostumaan tulevaisuudessa. Kliinisen asiantuntijan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehitettäessä on huomioitu valtakunnalliset ja alueelliset sosiaali- ja terveydenhuollon strategiat. Tutkinto-ohjelmaa suunniteltaessa on kartoitettu sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja toimijoiden tulevaisuuden tarpeita palvelujen kehittämiseksi, tuottamiseksi asiakas/potilaslähtöisesti. Lisäksi suunnittelussa on hyödynnetty kliinisen asiantuntijuuden kansallista ja kansainvälistä tutkimusta.

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on vastata olemassa oleviin ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamishaasteisiin. Parhaillaan on menossa suuri rakenteellinen muutosprosessi siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa kansallisesti ja alueellisesti järjestetään. Lisäksi uudistetaan paikallisia organisaatio- ja palvelurakenteita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Organisaatioilta odotetaan tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Työntekijöiden näkökulmasta olennaisia tekijöitä ovat autonomisuuden ja aloitteellisuuden sekä oppimisen mahdollisuudet työssä. Työyhteisöjen kehittämisessä keskeisiä asioita ovat moniammatillinen yhteistyö ja ongelmien ratkaisutaidot. Teknologian ja hoitomuotojen nopea kehittyminen tuovat jatkuvasti uusia oppimis- ja kehittämishaasteita työhön. Myös ympäristöön ja tuvallisuuteen liittyvät tekijät vaativat entistä enemmän suunnittelua ja kehittämistä. Tarvitaan osaajia, jotka kykenevät toimintayksikkötasolla vahvaan ja pitkäjänteiseen, strategian mukaiseen kehittämis- ja johtamistyöhön.

Uudessa opetussuunnitelmassa on näyttöön perustuva toiminta, sen kehittäminen ja johtaminen keskeisellä sijalla. Opetussuunnitelmassa näyttöön perustuvien opintojen määrää on lisätty yhteisinä syventävinä opintoina kliinisille asiantuntijoille ja sosiaali- ja terveysalan johtajille. Kliininen asiantuntija-opetussuunnitelman yhteisissä syventävissä opinnoissa näyttöön perustuva toiminta on opintojaksojen ytimenä. Valittavissa syventävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan hoitotyön kliinisen asiantuntijuuden kehittämiseen, talouden ja henkilöstön johtamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja johtamiseen liittyvissä opinnoissa. Opintojaksot kohdentuvat opiskelijan substanssikohtaisen hoitotyön kliinisen asiantuntijuuden kehittämiseen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja terveyden edistämisessä. Opinnäytetyön ja siihen valmentavien tutkimuksellisen kehittämistyön opintoja on uudistettu ja yhtenäistetty Metropolian ylempien ammattikorkeakoulutukintojen yhteistyönä. (not translated)

Arviointi

Osaamistavoitteet