OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma > Rakennusarkkitehtuuri
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Rakennusarkkitehtuuri

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattia tukevat opinnot
                                                       
Viestintä ja kieliopinnot (englanti) 5    
         
                     
             
Orientoivat perusopinnot 5
     
             
                             
Viestintä ja kieliopinnot (ruotsi) 5  
       
                 
                     
Tietotekniikka 1 5
     
               
                           
Tietotekniikka 2 5  
       
                   
                   
Visualisoinnin perusteet 5
     
               
                           
Yritystoiminta ja rakentamistalous 5    
         
                       
           
15101001501001000051000550055000000
Rakennusarkkitehdin ammattiopinnot
                                                       
Arkkitehtuuri 1 5
       
                 
                       
Arkkitehtuuri 2 5  
       
                 
                     
Suunnitteluperusteet 5
     
             
                             
Rakennusopin perusteet - materiaalit 5
       
               
                         
Rakennusopin perusteet - rakenteet 5
       
               
                         
Puu ja puurakentaminen 5  
       
                 
                     
Rakennuksen tekniset järjestelmät ja energiatalous 5  
       
                   
                   
Rakennushanke ja sen ohjaus 5  
         
                   
                 
Kivi, tiili, betoni, materiaalit 5    
         
                     
             
Betonirakentaminen, suunnittelu 5    
         
                     
             
Teräs ja lasi, materiaalit 5      
           
                           
   
Yhdyskuntasuunnittelu perusteet 5      
           
                         
     
202010105151551001005010510550100005500
Rakennusarkkitehdin ammatilliset projektiopinnot
                                                       
Projekti 1 johdantoprojekti 5
     
             
                             
Projekti 2 "leikkimökin" suunnittelu 5
     
               
                           
Projekti 3 kesämökin suunnittelu 5
       
               
                         
Projekti 4 pientalon suunnittelu 5  
       
                   
                   
Projekti 5 kerrostalon suunnittelu 5  
         
                   
                 
Projekti 6 asuinrakennuksen korjaussuunnittelu 5  
         
                   
                 
Projekti 7 tuotantorakennuksen suunnittelu 5    
         
                       
           
Projekti 8 palvelurakennuksen suunnittelu 5    
         
                       
           
Projekti 9 palvelurakennuksen korjaussuunnittelu 5    
           
                       
         
Projekti 10 Yhdyskuntasuunnittelu 5      
           
                         
     
Projekti 11 Teräs- ja lasirakentaminen, suunnittelu 5      
           
                           
   
Projekti 12 (syventävä ammatillinen) 10      
             
                           
 
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
         
151525201055101015101055500510001015055100
Rakennusarkkitehdin valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennussuunnittelu, syventävät opinnot 1 5      
           
                         
     
Rakennussuunnittelu, syventävät opinnot 2 5      
           
                           
   
Rakennussuunnittelu, syventävät opinnot 3 5      
             
                           
 
Rakennushankkeen ohjaus ja talous, syventävät opinnot 1 5      
           
                         
     
Rakennushankkeen ohjaus ja talous, syventävät opinnot 2 5      
           
                           
   
Rakennushankkeen ohjaus ja talous, syventävät opinnot 3 5      
             
                           
 
Korjausrakentaminen, syventävät opinnot 1 5      
           
                         
     
Korjausrakentaminen, syventävät opinnot 2 5      
           
                           
   
Korjausrakentaminen, syventävät opinnot 3 5      
             
                           
 
0004500000030150000000000001515150
Rakennusarkkitehdin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kansainvälisyys 5  
         
                     
               
Arkkitehtuurikilpailu 5    
           
                         
       
0550000505000000000500050000
Työharjoittelu
                                                       
Rakennustyömaaharjoittelu 10
       
                 
                       
Työharjoittelu, suunnittelutoimisto 1 10  
         
                     
               
Työharjoittelu, suunnittelutoimisto 2 10    
           
                         
       
1010100010010010000001000010000100000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                             
0001500000001500000000000000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606090303030303030504015151515151515151515151525252515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Rakennusarkkitehtuuri
Rakennusarkkitehtuurin opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Osaamisen perusteena ovat rakennusarkkitehtikoulutuksen kompetenssit. Opetussuunnitelmassa korostetaan suunnitteluosaamista. Opintojaksot on rakennettu siten, että suunnittelua tukevat opinnot kuten matematiikka, fysiikka ja kemia on pyritty sisällyttämään ammattikursseihin.
Opetussuunnitelma rakentuu ammattia tukevista opinnoista, ammattiopinnoista, ammatillisista projektiopinnoista, erikoistumisopinnoista, vapaavalintaisista opinnoista, työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.
Jokaisella lukuvuodella on omat teemansa ja aihealueensa, joihin opintojaksot perustuvat. Rakennusarkkitehdin ammatillinen kasvu opetussuunnitelmassa rakentuu noviisi, aloittelija, perehtynyt vaiheiden kautta asiantuntijuuden alkuun.
Jokaisena lukuvuonna on kolme projektiopintojaksoa, joissa opiskelijalla on vahva rooli tutkivana oppijana.
Valinnaisuus
Opiskelija voi erikoistua rakennussuunnitteluun, korjausrakentamiseen tai rakennushankkeen ohjaukseen ja talouteen. Erikoistuminen toteutetaan valinnaisissa opintokokonaisuuksissa neljäntenä vuotena.
Vapaasti valittavissa opinnoissa on mahdollisuus valita rakennusarkkitehtiopiskelijoille suunnatuista opintojaksoista tai Metropolia yleisestä tarjontakorista.
Kansainvälinen toiminta
Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.
Työelämäyhteistyö
Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita suunnittelutoimistojen, rakennusliikkeiden, rakennusteollisuuden sekä julkisen hallinnon kanssa.
Projektiopintoihin kuuluu myös Innovaatioprojekti (10 opintopistettä), joka toteutetaan työelämän ja eri alojen opiskelijoiden kesken.
Joissakin kursseissa opetuskieli voi olla englanti.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Metropolia Ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia.
Rakennusarkkitehtien opetussuunnitelmatyön pohjalla on valtakunnallisen yhteistyön tuloksena tehdyt rakennusarkkitehdin kompetenssit. Opetussuunnitelmatyötä on tehty yhteistoiminnassa Oulun, Tampereen ja Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa.
Rakennusarkkitehtikoulutuksen opetussuunnitelma on käsitelty rakennustekniikan neuvottelukunnan kokouksessa.

Lisätiedot

Tämä opetussuunnitelma on pääosin sama kuin ryhmän TXR14S1 opetussuunnitelma.
Rakennusarkkitehdin tutkinnossa yhdistyy teknillinen, taiteellinen ja taloudellinen osaaminen.
Rakennusarkkitehdin ammatin osaamisperustainen opetussuunnitelma perustuu alla esiteltyihin kompetensseihin.
1. Arkkitehtuuri- ja taideosaaminen
Arkkitehtisuunnittelun ja siihen liittyvien teorioiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen käytännön rakennustaiteelliseen suunnitteluun. Arkkitehtuurin vaikutuksen arvioiminen laaja-alaisesti yhteiskuntaan vaikuttavana toimintana.
Tähän kuuluvat mm:
Arkkitehtuurin sidos yhteiskuntaan, aikaan ja paikkaan (monitieteisyys, arkkitehtuuri rakennustaiteena, arkkitehtuurikokemuksen osatekijät; aika, liike, tilasarja, valo, pinnat, ihmisläheisyys, mittakaava)
Arkkitehtuurin historia, restauroinnin ja konservoinnin teoriat
Arkkitehtuuriteoriat
Nykyarkkitehtuuri
Taideilmaisu
Taidehistoria
Sommittelu - visualisointi
Värioppi
2. Suunnitteluosaaminen
Arkkitehtisuunnittelun laadukas toteuttaminen lakien ja ohjeiden mukaisesti sekä eri rakennustyypeille että yhdyskuntasuunnittelussa. Korjausrakentamisen suunnittelu ymmärtäen mahdolliset rakennusten historian ja suojelun erityisvaatimukset.
Tähän kuuluvat mm:
Suunnittelua ohjaavat lait, asetukset ja ohjeet (MRL, RT, RakMK, CE, EU-direktiivit)
Rakennussuunnittelu (rakennustyypit, tilasuunnittelu, sisustukset, toiminnallisuus, energiatehokkuus, esteettömyys, palo, valaistus, akustiikka, talotekniikan (LVIS) tilavaraukset ja järjestelmät, infrarakentaminen, pihasuunnittelu)
Korjausrakentaminen (perinteiset rakennusmateriaalit, rakenteiden historia, inventoinnit ja dokumentointi, mittauspiirustukset, korjausten ja restaurointien suunnittelu)
Asuntosuunnittelu (toiminnallisuus, mitoitus, rakennusjärjestelmät)
Yhdyskuntasuunnittelu (periaatteet, kaavaprosessit, kaavamerkinnät, kaupunkisuunnittelu ja historia, maisemasuunnittelu)
3. Rakennustekninen osaaminen
Rakennuksen materiaalien ja rakenteiden hallinta ja soveltaminen arkkitehtisuunnittelun tueksi. Kyky ohjata ja kehittää rakenneteknistä suunnittelua osana suunnitteluhanketta.
Tähän kuuluvat mm:
Rakennefysiikka (lämpö, kosteus, ääni)
Rakennusainekemia
Rakennusmateriaalit (puu, betoni, tiili, kivi, teräs, lasi, muovit)
Rakennusosat
Rakennetyypit
Kantavat rakenteet (rakenteiden mekaniikka)
Pintakäsittelyt
4. Projektiosaaminen
Rakentamisen hankkeiden ohjaus ja viranomaistyö. Rakentamistalouden ja rakentamisen juridiikan soveltaminen suunnitteluun ja hankeohjaukseen.
Tähän kuuluvat mm:
Rakennushanke (vaiheet, aikataulut, osapuolet, vastuut, tehtävät, työsuojelu, kansainväliset hankkeet)
Viranomaisyhteistyö (rakennuslupaprosessit, rakennusvalvonta, ely, avi, lupaselvitykset)
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta
Pääsuunnittelijatehtävät
Asiakirjat (eri vaiheiden piirustukset, selostukset, sopimukset, aikataulut, huoltokirja)
Sähköinen tiedonhallinta
5. Tietomallinnusosaaminen
Arkkitehtisuunnittelussa sekä hankeohjauksessa tarvittavien tietomallinnuksessa käytettävien sähköisten ohjelmien käytännöllinen osaaminen ja soveltaminen. Suunnitteluun liittyvien sähköisten tiedostojen ylläpito ja jakelu.
Tähän kuuluvat mm:
Tsto-ohjelmat
Cad-ohjelmat (2D / 3D)
Tietomallit
Tietopankin järjestäminen ja ylläpito
Visualisointi (kuvankäsittely, esittelykuvat, layout)
Digitaalinen valokuvaus
6. Perusosaaminen
Ammattikorkeakoulutasoisen osaamisen perustana olevat opinnot, joiden varaan voidaan rakentaa suunnitteluun ja hankeosaamiseen liittyvät taidot.
Tähän kuuluvat mm:
Matematiikka / deskriptiivinen geometria
Fysiikka
Kemia
Viestintä (suullinen, kirjallinen, esiintymistaito)
Vieraat kielet (ruotsi, englanti, valinnaiset kielet)

Osaamistavoitteet