OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Konservoinnin tutkinto-ohjelma > Konservointi
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Konservointi

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattia tukevat opinnot
                                                       
Orientoivat perusopinnot 5
     
             
                           
Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria I 5
       
               
                       
Metodologia ja tutkimusviestintä 5      
             
                           
Museologia I 10
     
             
                           
Museologia II 10
       
               
                       
Johdatus arkeologiaan 5      
           
                         
   
Konservoinnin historia, filosofia ja etiikka, integroitu ruotsi 5  
       
                 
                   
Konservoinnin dokumentointi, integroitu englanti 5
       
               
                       
35501015205000557.57.510102.52.50000002.52.52.52.5
Materiaaliopinnot
                                                       
Kemia 1 5
     
             
                           
Kemia 1 jatko 5
       
               
                       
Kemia 2 5  
       
                 
                   
Tekstiilimateriaalit, -rakenteet ja kuiduntunnistus 5
       
               
                       
Orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit 10  
         
                   
               
Modernit materiaalit ja teollinen kulttuuriperintö 5      
           
                         
   
Värioppi ja värikemia 10  
       
                 
                   
152505510151000502.52.5557.57.55500002.52.500
Konservointiopinnot
                                                       
Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät I 5  
       
                 
                   
Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät II 5    
         
                     
           
Tekstiilikonservoinnin ompelutekniikat 5  
       
                 
                   
Liima-aineet ja niiden käyttö konservoinnissa 5    
         
                     
           
Johdatus konservointiin 10
     
             
                           
1010100100100100005500550055000000
Projektioppiminen
                                                       
Syventävä ammatillinen projekti 10      
             
                           
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Konservoinnin projektinhallinta ja yrittäjyys, integroitu ammatillinen viestintä 10    
         
                   
       
0020100000515010000000002.52.57.57.50055
Ammatillinen kehittyminen ja työssäoppiminen
                                                       
Työharjoittelu I 15  
         
                   
               
Työharjoittelu II 15    
           
                       
       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
0151515000150150150000007.57.5007.57.5007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Konservoinnin valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Etnografisen materiaalin konservointi, integroitu analyyttiset tutkimusmenetelmät 10    
         
                     
           
Modernien materiaalien konservointi 10      
           
                         
   
Arkeologisen tekstiilimateriaalin konservointi 10      
           
                         
   
0010200000100200000000005500101000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60555560303030252530303015151515151512.512.512.512.5151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

KONSERVAATTORI ON KULTTUURIPERINNÖN SUOJELIJA JA LUOVA ONGELMANRATKAISIJA

Konservoinnin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on osaamisperustainen.
Opetussuunnitelma rakentuu ammattia tukevista opinnoista, materiaaliopinnoista, konservointiopinnoista, projektioppimisesta, työssäoppimisesta, valinnaisista opinnoista, vapaavalintaisista opinnoista, työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.
Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointia voidaan tarvittaessa täydentää puuttuvien osien / alueiden restauroinnilla.
Konservaattorin tehtävänä on turvata kulttuuriperinnön säilyminen nykyisille ja tuleville sukupolville.
Konservaattori toimii kulttuuriperinnön suojelusta ja säilyttämisestä vastuussa olevana erikoisasiantuntijana.
Konservaattori toimii yhdessä eri alojen tutkijoiden ja muiden erikoisasiantuntijoiden kanssa pyrkien saamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden ja interiöörien sisältämän tiedon talteen.
Kädentaitojen ohella konservaattorilla on laaja teoreettinen, tekninen ja tieteellinen osaaminen sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Hän on perehtynyt materiaalien ominaisuuksiin ja niiden käyttäytymiseen.
Konservaattorin työ on itsenäistä sekä pitkäjänteisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa. Konservaattori osallistuu kaikkiin konservointityön vaiheisiin aina tutkimuksesta toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen asti.
Konservaattori toimii usein tiimissä, joten yhteistyötaidot ja joustavuus kuuluvat konservaattorin ominaisuuksiin. Konservaattori työskentelee museoissa, konservointikeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, konservointiprojekteissa ja yliopistoissa tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.
Metropolian konservoinnin tutkinto-ohjelmassa on kuusi materiaaleittain ja esineryhmittäin jaettua ammatillista suuntautumista. Tarkista suuntautumisten hakuajat.

Historiallisten interiöörien konservointi (ei hakua)
Interiöörikonservaattori vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten sisätilojen säilyttämisestä ja hoidosta. Ammattialaan kuuluvat rakennusten koriste- ja seinämaalaukset, maali-, tapetti-, puu-, kipsi-, kivi ja rappauspinnat.
Opinnoissa syvennytään perinteisten pintamateriaalien ja tekniikoiden ohella maalien side- ja pigmenttianalyyseihin sekä varsinaiseen konservointityöhön kulttuurihistoriallisissa rakennuskohteissa ja museoissa. Tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttäminen värityksineen, materiaaleineen ja työtapoineen.

Paperikonservointi (ei hakua)
Paperikonservaattorin työkohteena on laaja kirjo dokumentti- ja taide-esineistöä: painotuotteita, kirjoja, paperipohjaisia taideteoksia, valokuvia ja paperista tehtyjä esineitä.
Paperikonservoinnin opinnoissa opiskellaan paperin materiaalioppia, valmistustekniikkaa, kemiaa ja kuituanalytiikkaa. Konservointitekniikoiden hallinnan lisäksi on tärkeää myös ymmärtää erilaisia esinevalmistukseen liittyviä tekniikoita kuten kirjansidontaa, painotekniikoita ja valokuvausta.
Työ on paitsi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirjallisen ja kuvallisen esineistön sekä materiaalin myös informaation säilyttämistä.

Kulttuurihistoriallisten esineiden konservointi (Ei hakua)
Esinekonservaattorin työkenttä on hyvin laaja. Se sisältää niin arkeologiset löydöt kuin vanhat ajoneuvotkin. Esinekonservaattorin osaamiseen kuuluu erilaisten materiaalien ominaisuuksien ymmärtäminen ja hyvin perusteltujen, esineiden säilymiseen ja käyttöön tähtäävien toimenpiteiden tekeminen.
Tämän lisäksi esinekonservaattorit perehtyvät kokoelmien inventointiin, riski – ja kuntokartoituksiin sekä kokoelmanhoitosuunnitelmien laatimiseen käytännön projektitöiden muodossa, yhteistyössä eri museoiden kanssa.

Huonekalukonservointi (Ei hakua)
Huonekalukonservoinnin piiriin kuuluvat niin modernit huonekalut kuin 1700-luvun viilutetut ja intarsiakoristeiset lakatut huonekalut, kansanomaiset kukkamaalatut huonekalut sekä verhoillut huonekalut. Materiaalikirjo on laaja metalliheloista ja nahasta silkkiverhoiltuihin ja kiinalaisiin lakkatöihin.
Koulutuksen perustana ovat huonekalujen eri materiaalien ja valmistustekniikoiden tuntemus, kuten koristeveisto, viilutus, intarsia, puleeraus, koristemaalaus, kultaus ja verhoilu.
Opintoihin kuuluu myös huonekalujen tyylihistoriaa, puuanatomiaa sekä muihin materiaaleihin, kuten metalliin, nahkaan ja muoviin tutustuminen.
Konservointikurssien aikana opiskelijat konservoivat useita erityyppisiä huonekaluja ja esineitä. Konservointi ja täydentävä restaurointi tehdään aina huonekalun tai esineen historiallista kerroksisuutta kunnioittaen.

Orgaanisten materiaalien konservointi (tekstiilikonservointipainotteinen) (haku 2019)
Konservaattori on orgaanisten materiaalien asiantuntija, joka toimii työssään erilaisten tekstiilien ja muiden orgaanista materiaalia olevien esineiden säilyttämiseksi. Kulttuurihistoriallisten tekstiilien ja muiden esineiden lisäksi konservaattori työskentelee etnografisen ja arkeologisen materiaalin säilyttämiseksi. Konservaattorin työssä yhdistyy silmän ja käden koordinaatio sekä työn esteettinen lopputulos.
Opintoihin sisältyy perehtyminen vaurioituneen kohteen erilaisiin puhdistus- ja tukemismenetelmiin. Vankka materiaalituntemus sekä materiaalin käyttäytymisen ymmärtäminen sekä kuiduntunnistusmenetelmät yhdessä ja värjäystekniikoiden muodostavat perustan suuntautumisen opinnoille. Kokoelmanhallinan osaaminen yhdessä käytännön konservoinnin kanssa vastaa kultuuriperintöalan uusimpiin haasteisiin.

Maalaustaiteen konservointi (Ei hakua)
Maalaustaiteen konservaattorit ovat perehtyneet puulle ja kankaalle maalattujen taideteosten – ikonien, maalattujen puuveistosten, puulle ja kankaalle maalattujen maalausten sekä modernin ja nykytaiteen konservointiin. Kehysten konservointi kuuluu osana opintoihin.
Erilaisten konservointimenetelmien opiskelun ja käytännön työn ohella opinnoissa perehdytään historiallisiin materiaaleihin ja maalaustekniikkoihin, kuten kultaukseen, temperamaalaukseen ja varhaiseen öljyvärimaalaukseen. Kemiaan ja biologiaan pohjautuvat materiaalianalyysit ovat ongelmanratkaisussa keskeisiä. Lisäksi opintojen aikana perehdytään museotyöhön ja näyttelyrakentamiseen.

Opinnoissa on myös valinnaisia opintoja, joita on mahdollisuus valita konservoinnin muiden suuntautumisten opintojaksoista tai Metropolian yleisestä tarjontakorista.

Konservointialalla työelämä ja tutkimus ovat kansainvälisiä, joten opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.

Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita museoiden, konservointiyritysten sekä julkisen hallinnon kanssa. Projektiopintoihin kuuluu myös Innovaatioprojekti (10 opintopistettä), joka toteutetaan työelämän ja eri alojen opiskelijoiden kesken.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti vuositasolla seuraten alalla tapahtuvaa kehitystä ja työelämän taholta tulevia vaatimuksia ja ehdotuksia. Opetussuunnitelma esitellään työelämän edustajista koostuvalle Konservointialan neuvottelukunnalle.
Ammattiopinnoissa opintojaksoilla tehdään yhteistyötä työelämän kanssa monella eri tavalla; kursseilla konservoitavat esineet tulevat yleensä museoista ja seurakunnista, yhteistyö Museoviraston ja konservointiyritysten kanssa on jatkuvaa. Opinnäytetyöt liittyvät lähes aina työelämäyhteistyöhön.

Laboratoriopalvelut
Konservoinnin koulutusohjelman laboratoriossa teemme analyysejä palvelutoimintana myös ulkopuolisille asiakkaille. Palveluun kuuluvat digitaalinen röntgenkuvaus, röntgenfluoresenssianalyysit (ED-XRF), sideaineanalyysit FTIR-ATR-lla, sekä esimerkiksi kuitu- ja poikkileikkausnäytteiden valmistus ja digitaalinen valokuvaus mikroskooppikameralla.

Lisätiedot

Kopioitu OPS:sta KXA18S1
Päivitetty OPS 2018-19 Konservointi -johdantotekstiä: muutettu tekstiilikonservoinnin kuvausta

Vastuut: tutkintovastaava Kirsi Perkiömäki
Sisältö: Anna Häkäri, tutoropettaja tekstiilikonservointi

Ammattia tukevat opinnot:
Poistettu KI00BJ08 Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria II, lisätty uusi opintojakso KX00DS57 Johdatus arkeologiaan,
Poistettu KI00BJ09 Museologia I, lisätty uusi opintojakso KX00DS21 Museologia I
Poistettu KI00BJ10 Museologia II. lisätty uusi opintojakso KX00DS22 Museologia II
Poistettu KI00BJ11 Konservoinnin historia, filosofia ja etiikka, lisätty uusi opintojakso KX00DS60 Konservoinnin historia, filosofia ja etiikka, integroitu ruotsi
Poistettu KX00DN60 Konservoinnin projektinhallinta ja dokumentointi, lisätty uusi opintojakso KX00DS63 Konservoinnin dokumentointi, integroitu englanti
Poistettu KI00BJ12 Yritystoiminta ja ammatillinen viestintä

Materiaaliopinnot:
Poistettu Kemia 3; analyyttinen kemia, väri- ja sideaineet, lisätty uusi opintojakso KX00DS62 Värioppi ja värikemiä
Poistettu KX00DM42 Paperin kemia ja vaurioituminen, lisätty uusi opintojakso KX00DS24 Tekstiilimateriaalit, -rakenteet ja kuiduntunnistus
Lisätty uusi opintojakso KX00DS26 Orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit
Lisätty uusi opintojakso KX00DS56 Modernit materiaalit ja teollinen kulttuuriperintö

Konservointiopinnot:
Poistettu Johdatus konservointiin, lisätty uusi opintojakso KX00DL70 Johdatus konservointiin
Poistettu KX00DM48 Paperikonservoinnin puhdistustekniikat, lisätty uusi opintojakso KX00DS17 Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät I
Poistettu KX00DM43 Pesutoimenpiteet ja pesuliuokset paperikonservoinnissa, lisätty uusi opntojakso KX00DS19 Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät II
Poistettu KX00DM49 Paperin tukeminen ja paikkaus, menetelmät ja materiaalit, lisätty uusi opintojakso KX00DS25 Tekstiilikonservoinnin ompelutekniikat
Poistettu KI00BJ58 Paperin valmistus, tunnistus ja kuituanalyysit, lisätty uusi opintojakso KX00DS28 Liima-aineet ja niiden käyttö konservoinnissa
Poistettu KX00DM41 Mikrobiologia ja ennaltaehkäisevä konservointi

Projektioppiminen:
Lisätty uusi opintojakso KX00DS23 Konservoinnin projektinhallinta ja yrittäjyys, integroitu ammatillinen viestintä

Konservoinnin valinnaiset opinnot:
Poistettu KX00DN37 Konservointiprojekti, lisätty uusi opintojakso KX00DS55 Etnografisen materiaalin konservointi, integroitu analyyttiset tutkimusmenetelmät
Poistettu KX00DM47 Paperikonservoinnin perusteet, integroitu englanti, lisätty uusi opintojakso KX00DS58 Modernien materiaalien konservointi
Poistettu KX00DM44 Grafiikan ja painotekniikoiden historia integroitu ruotsi, lisätty uusi opintojakso KX00DS59 Arkeologisen tekstiilimateriaalin konservointi
Poistettu KX00DM46 Suojamateriaalit, muovit ja modernit materiaalit
Poistettu KX00DM50 Kirjahistoria, paino- ja sidontatekniikat
Poistettu KX00DM52 Sidoskonservointi ja nahkatekniikan perusteet
Poistettu KX00DM55 Paperipohjaisen taiteen konservointi ja kehystys
Poistettu KX00DN47 Paperin neutralointi ja valkaisu
Poistettu KX00DN48 Valokuva- ja filmimateriaalien konservointi
Poistettu KX00DN49 Valokuvan historia ja tekniikat

Osaamistavoitteet

Osaamisen perusteena ovat konservaattorin ammatin yleiset kompetenssit, joissa on otettu huomioon myös yleiseurooppalaiset vaatimukset (ks. European Network for Conservation-Restoration Education tai ICOM).