OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Tietoverkkotekniikan opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Tietoverkkotekniikan opintopolku

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tietoverkkojen ja sovelluksien perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
Tietoverkot ja sovellukset
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                           
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä teemasta: Oliot, Laitteet, Pelit ja mobiilit sekä Verkot. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.
Toisena opintovuotena valitaan pääaine: ohjelmistotuotanto, pelisovellukset, mobiilisovellukset, mediatekniikka, älykkäät järjestelmät, tietoverkot ja sovellukset tai hyvinvointi- ja terveysteknologia. Osassa pääaineista on tarjolla usemapi kuin yksi opintopolku. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi toisen pääaineen suuntaavien ammattiaineiden opinnot.
Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot (pääaineopinnot) 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op
Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Tietoverkkotekniikan opintopolku

Opetuspaikat ja opetuskieli: Helsinki ja Espoossa, opetuskieli suomi.

Tietoverkkojen ja sovelluksien perusteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lähiverkkotekniikan ja tietokoneen toiminnan perusteet. Lisäksi opiskelija on oppinut matemaattis-luonnontieteellisiä valmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen tekniikan ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

-lähiverkon toimintaperiaatteet
-OSI-malli
-IP-osoitteisto
-tietokoneen rakenne ja toiminta
-rinnakkaisuus, muisti, tietokeen arkkitehtuurit ja sovellukset
-fysiikassa ja ammattiaineissa esiintyviä lausekkeita ja yhtälöitä
-ammattimatematiikan perusteet

Tietoverkot ja sovellukset:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee yritysverkoissa käytettävät keskeiset teknologiat. Opiskelija pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja yritysverkkoja. Opiskelija tuntee myös verkkomatematiikan ja diskreetin matematiikan perusteet.

-yritysverkkojen reititysprotokollat
-reititystiedon jakelu ja hallinta
-käytäntöön perustuva reititys
-monitasokytkentä
-vikasietoiset lähiverkot
-vian haku
-ohjelmisto-ohjatut verkot
-verkkomatematiikka ja diskreetti matematiikka