OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia. Käytetään yleisiä valtakunnallisia pääsyvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelija voi hakea aikaisemmin hankitun osaamisensa tunnustamista. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Aikaisemman osaamisen tulee vastata opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista annetaan opintojen alussa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkinto on nelivuotinen tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa teknologia- ja muun teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin. Tutkinto antaa vahvan osaamisen opiskelijan valitsemalla tieto- ja viestintätekniikan osa-alalta sekä valmiudet ja taidot projekti- ja ryhmätyöskentelyyn, dokumentointiin ja viestintään.

Keskeiset oppimistulokset

Oppijan polku mahdollistaa erikoistumisen johonkin kuudesta sovellusalasta. Opiskelija oppii kehittämään, suunnittelemaan, toteuttamaan ja käyttämään alalle ominaisia tietojärjestelmiä. Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat sovellusalat (pääaineet) ovat ohjelmistotuotanto, pelisovellukset, mediatekniikka, hyvinvointi- ja terveysteknologia, Mobile Solutions ja Smart IoT Systems. Kahden viimeisimmän pääaineen opetuskieli on englanti. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutuksessa ja myöhemmin ammatissa tarvitaan monialaista osaamista, kuten oppimistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, viestintätaitoja, projekti- ja ryhmätyötaitoja, työelämätaitoja, ihmissuhdetaitoja ja innovaatio-osaamista kansainvälisissä työyhteisöissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri toimii asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla sekä monenlaisissa projekteissa kehittämässä avainhenkilöinä modernien yhteiskuntien ja jokapäiväisessä elämässä käytettyjä palveluita ja laitteita. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi ohjelmistoinsinööri ohjelmistotaloissa, tutkimusinsinööri tuotekehityksessä, ICT-insinööri yritysten tietoverkkojen suunnittelussa taikka tietoturvallisuudessa, erikoisasiantuntija teknisessä tuessa, asiakaspalvelussa tai teknisessä myynnissä.

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen tieto-ja viestintätekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksien arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu koostuu opettajien ohjaamista oppitunneista, laskuharjoitus- ja laboratoriotöistä, ryhmissä tai yksilöllisesti tehtävistä oppimisprojektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta ja tehtävistä. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista kolmantena opiskeluvuonna.