OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Osteopatian tutkinto-ohjelma > Osteopatia
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Osteopatia

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                       
Ihmisen anatomia 1 5
     
             
                             
Ihmisen anatomia 2 ja palpaatiotaidot 5
     
               
                           
Ihmisen anatomia 3 ja ryhdin observaatio 5
       
               
                         
Ihmisen anatomia 4 ja palpaatiotaidot 5
       
                 
                       
Sisäelinten anatomia ja fysiologia 5
       
               
                         
Selän ja rintakehän toiminnallinen anatomia 5
       
               
                       
Elimistön puolustusmekanismit 5  
       
                 
                   
Liikkuva ihminen 5  
       
                   
                   
Neuroanatomia ja -fysiologia 5  
       
                 
                     
Syventävä anatomia 5  
         
                   
                 
Ihmisyksilön kehitys 5    
           
                       
       
302050102015505005512.57.57.57.550002.52.50000
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito
                                                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1 5
       
                 
                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 2 5  
       
                 
                   
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3 5  
         
                     
               
Anamneesin laatiminen ja perustutkiminen 5  
       
                 
                   
Somaattinen dysfunktio 5  
         
                   
                 
Erotusdiagnostiikka 5  
         
                     
               
Osteopaattiset periaatteet käytännössä 5    
         
                     
             
Terveyden edistäminen osteopatiassa 5    
         
                     
           
Kraniaali- ja viskeraali osteopatia 1 5    
         
                     
           
Kraniaali- ja viskeraali osteopatia 2 5    
           
                       
       
Osteopaattisen hoidon sovellutukset 5      
           
                         
   
525205051015155500005555101052.52.52.52.500
Osteopaatin kliininen osaaminen
                                                       
Kliiniseen harjoitteluun perehtyminen 5  
         
                   
               
Ohjattu kliininen harjoittelu 1 10    
         
                     
           
Ohjattu kliininen harjoittelu 2 10    
           
                       
       
Ohjattu kliininen harjoittelu 3 10      
           
                         
   
Ohjattu kliininen harjoittelu 4 10      
             
                           
Työelämäharjoittelu 5      
             
                           
0520250005101010150000002.52.55555557.57.5
Osteopaatti alansa kehittäjänä
                                                       
Oppimisen valmiudet 5
     
             
                             
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
             
                             
Osteopatian historia ja englanti ammattikielenä 5
     
               
                           
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
               
                           
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
               
                         
Harjoitteluun tutustuminen ja työelämän ruotsi 5  
         
                   
               
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5    
           
                       
       
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5      
           
                         
     
Innovaatioprojekti 10      
             
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
           
                         
   
2551520205052.512.51010101050002.52.51.31.36.36.37.52.555
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 605560503030253027.532.52525151517.512.512.512.5151516.311.316.316.3151012.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Osteopatian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma koostuu 5 opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemansa. Näistä yksi on 15 op vapaasti valittava kokonaisuus, jonka voi rakentaa itse Metropolian monialaisesta tarjonnasta. Opintoihin sisältyy myös 10 op:n Innovaatioprojekti, joka toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä. Osaamisperustainen opetussuunnitelma osaamistavoitteineen kuvaa minkälaista osaamista opiskelijan edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. Omat valinnat, aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) ja joustavat yksilölliset toteuttamistavat mahdollistavat yksilöllisen opintopolun joka kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö tukevat opiskelijan opintojen etenemistä. Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua eripituisiin opiskelijavaihtoihin. Kansainväliseen toimintaan voi osallistua myös mm. Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmatyöstä vastaa tutkinto-ohjelman OPS-työryhmä, ja opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden sekä työelämän kanssa. Opetussuunnitelman kehittämistyössä on hyödynnetty opiskelijapalautetta, ja työelämältä kerättyä arviointitietoa on hyödynnetty suunniteltaessa opetussuunnitelman painopistealueita. Opetussuunnittelutyössä on otettu huomioon Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiset linjaukset ja arvot. Suunnittelussa on huomioitu tutkinto-ohjelman neuvottelukunnalta 2017 saatu palaute. Osteopatian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma pohjautuu vahvasti kansainväliseen malliin, ja suurin osa kirjallisuudesta on englanninkielistä.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman suunnittelussa on huomioitu seuraavat dokumentit:
-European Standard Osteopathic health care provision. CEN FprEN 16686:2015
-European Framework for Standards of Osteopathic Education and Training. FORE 2008.
- World Health Organization Benchmarks for Training in Osteopathy. WHO 2010.

Lisätiedot

Kopioitu opsista SXF16S1 muutoksin: Tutkinto-ohjelman yhteisellä päätöksellä on seuraavissa harjoitteluun liityvissä opintojaksoissa selkeytetty tavoitteita ja sisältöä edellisen opetussuunnitelman opetuskokemusten pohjalta: Harjoitteluun tutustuminen, Harjoitteluun perehtyminen, Ohjattu harjoittelu 1-4, Työelämäharjoittelu. Harjoitteluista 1-8 jotka olivat 5 opintopisteen kokonaisuuksia on tehty laajemmat 10 opintopisteen opintojaksot. Lisäksi 1 op kursseja on siirretty opintojaksosta toiseen ajoitusten muutosten johdosta; farmakologia, reumataudit, psykologian perusteet ja terapeuttiset perusvalmiudet, kliininen psykologia, urheiluvammat, symptoms and signs 2.

Osaamistavoitteet