OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Oppisopimustyyppinen koulutus > Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus > Kliinisesti erikoistunut osaaja, Mielenterveys- ja päihdehoidon kliinisesti erikoistunut osaaja

Kliinisesti erikoistunut osaaja, Mielenterveys- ja päihdehoidon kliinisesti erikoistunut osaaja

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Oman osaamisen kehittäminen
                     
Oman osaamisen kehittäminen 5
3.31.71.71.71.70.80.80.80.80.80.8
Potilaan tarkkailu- ja tilannehallinta
(Valitaan yksi)
                     
Potilaan tarkkailu ja tilannehallinta mielenterveys- ja päihdetyössä 10
6.73.33.33.33.31.71.71.71.71.71.7
Hoitotoimien hallinta: auttaminen, ohjaaminen, hoitoteknologia
(Valitaan yksi)
                     
Hoitotoimien hallinta mielenterveys- ja päihdetyössä 10
6.73.33.33.33.31.71.71.71.71.71.7
Työrooli ja ammatillisuus
(Valitaan yksi)
                     
Työrooli ja ammatillisuus mielenterveys- ja päihdetyössä 5
3.31.71.71.71.70.80.80.80.80.80.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2010101010555555

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kliinisesti erikoistunut osaaja

Kliinisesti erikoistuneella osaajalla on kokonaisnäkemys potilaan hoitoprosessista, jossa korostuvat potilaskeskeiset toimintatavat, hoitotekniset taidot, potilasturvallisuus ja tiimityöskentely, jotka ovat tärkeitä turvallisen ja laadukkaan hoidon toteutuksessa. Kliinisesti erikoistuneen osaajan työ keskittyy potilaan välittömään hoitoon ja sen tavoitteena on tuottaa osaamista ”potilaan vierellä” tapahtuvan hoitotyön, sekä potilaan hoitoprosessiin liittyvään kehittämiseen.

Kliinisesti erikoistuneen osaajan perustehtävä on hoitaa yksilöllisesti ja voimaannuttavasti potilaita, kehittää työssään potilaan hyvinvointia edistäviä hoitoprosesseja ja toimia yksikkötasolla tapahtuvan kehittämisen toteuttajana. Tässä koulutuksessa koulutetaan kliinisesti erikoistuneita osaajia sekä mielenterveys- ja päihde työhön että silmien hoitotyöhön.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön psykiatrisilla vuodeosastoilla ja poliklinikoilla tarvitaan ammattitaitoista henkilökuntaa, joka kykenee hallitsemaan hoitoon tulevien potilaiden aikaisempaa haastavamia ongelma- ja oirekokonaisuuksia sekä kehittämään kliinistä hoitotyötä vastaamaan näihin ongelmiin. Hoitoaikojen lyhentymisen, käytettävissä olevien hoitomenetelmien lisääntymisen ja hoitojen fokusoitumisen myötä on syntynyt tarve kliinisen työn osaajista, jotka hallitsevat sekä kollegoiden että potilaiden ohjaamisen sekä osaavat tukea muita hoitajia työtapojen ja työn muutoksessa. Koska mielentrveys- ja päihdetyön osaaminen edellyttää erityisosaamista ja pitkällistä perehtymistä, ei lyhyet täydennyskoulutukset tai työkokemuksen kartuttaminen ilman yhtäaikaista pitkäjänteistä ja suunnitelmallista koulutusohjelmaa riitä tuottamaan riittävää osaamista.

Silmien hoitotyössä tarvittavan erityisosaamisen hallitsevaa, asiantuntevaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, koska
- slmien hoitotyö on potilasvolyymiltään jo nyt erittäin nopeasti kasvava erikoissairaanhoidon osa-alue
- silmien hoitotyö vaatii pitkälle erikoistunutta erityisosaamista hoitohenkilöstöltä.
- Suomessa ei ole riittävästi silmien hoitotyöhön erikoistuneita sairaanhoitajia.
- lähitulevaisuudessa nopeasti kasvavaan silmien hoitotyöhön erikoistuneiden sairaanhoitajien tarpeeseen varautuminen sekä silmätautien hoitohenkilöstön osaamisen tason ja laadun. varmistaminen vaatii ennakoivaa suunnitelmallisuutta silmätautien täydennyskoulutusten tarjonnassa.
- täydennyskoulutuksen kautta kasvavan ammattitaidon myötä mahdollistuvat myös moniammatilliset tehtäväsiirrot ja hoitajavastaanottotoiminta, jotka ovat välttämättömiä työtehtävien uudelleen organisoimiseksi ja riittävän työvoiman turvaamiseksi nopeasti kasvaville silmähoitotyön erityisosaamista tarvitseville potilasvolyymeille pääkaupunkiseudulla sekä koko Suomessa.

Mielenterveys- ja päihdehoidon kliinisesti erikoistunut osaaja