OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset syventävät opinnot
                           
Kehittäjäosaaminen
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
             
Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5
 
       
           
Henkilökohtainen kasvu 5
 
   
       
Innovatiivinen johtajuus
                           
Tulevaisuuden liiketoimintamallit 5
 
     
             
Strateginen dialogi yrityksen menestystekijänä 5
   
       
         
Esimiehenä kehittyminen 5
   
         
       
30017.512.50011.36.36.36.30000
Johtamisosaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Monimuotoisuuden johtaminen 5  
   
         
     
Osaamispääoman johtaminen 5  
   
           
   
Yrityksen yhteiskuntavastuu 5  
   
         
     
Työ- ja esimiesjuridiikka 5  
     
           
 
Laadun johtaminen 5  
     
             
Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5  
   
           
   
0300020100000101055
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4545252027.517.515.110.110.110.113.813.88.88.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma laajentaa ja syventää asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittavaa liiketaloudellista osaamista. Opiskelijalla on valmistuessaan näyttö liiketoimintaympäristön ja oman alansa analysointikyvystä, liiketoiminnan/organisaation kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Hänellä on valmiudet toimia muutosagenttina ja esimiesasemassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tai toimia yrittäjänä.

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:
- Yhteiset syventävät opinnot (30 op)
- Johtamisosaamisen syventäminen (20 op)
- vapaasti valittavat opinnot (10 op)
- opinnäytetyö (30 op)

Syventävät ammattiopinnot lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Muut syventävät opinnot opiskelija valitsee urakehitystarpeidensa mukaan vaihtoehtoisesti johtamisen, esimiestyön, laadunhallinnan tai ICT:n hyödyntämisen alueelta. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi laajentaa tai syventää osaamistaan. Opiskelija laatii HOPS:n, jonka laatimista auttaa yksilöllinen vuorovaikutus- ja johtamisvalmiuksien kartoitus.

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään toimintatutkimuksellisella otteella omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa. Kypsyysnäyte on opinnäytetyöprosessin viimeinen erillissuoritus.

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa kokoaikaisen opiskelun.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Tutkinto-ohjelman nimi vaihdetaan Liiketoiminnan kehittämiseen vuoden 2015 opetussuunnitelmassa. Tällä muutoksella halutaan viestittää tutkinto-ohjelman pyrkivän antamaan opiskelijoille työkaluja työpaikkansa liiketoiminnan kehittämiseen, joilla he voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin. Opetussuunnitelman uudet moduulit, kehittäjäosaaminen ja innovatiivinen johtajuus, antavat opiskelijoille välineet liiketoimintaympäristön analysointiin, henkilökohtaiseen kasvuun ja uudenlaiseen johtajuuteen.
Muiden syventävien opintojen tarjotin päivitetään vastaamaan liike-elämän tarpeita. Tarjonnassa on useita englannin kielisiä opintojaksoja, joista osa toteutetaan kesäopintoina. Quality Management -opintojakso antaa mahdollisuuden Quality Manager -sertifikaatin saavuttamiseen.

Lisätiedot

Tutkintovastaava
Minna Kaihovirta-Rapo
minna.kaihovirta-rapo@metropolia.fi, p. 040 138 8346

Koulutussuunnittelija
Laura Mattila
laura.mattila@metropolia.fi, p. 040 652 6896

OPS L0816S6 kopioitu OPSista L0815S6. Ei muutoksia.

Osaamistavoitteet