OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Hankintatoimen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala) > Hankintatoimi (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Hankintatoimi (ylempi AMK)

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
505002.52.50000
Hankintatoimen syventävät opinnot
                     
Hankintatoimi strategisena toimintona 5
 
   
         
Hankintaprosessi 5
 
     
       
Julkiset hankinnat 5
   
     
   
Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen 5
   
     
   
20010100555500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451025201012.512.5101055

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Hankintatoimen tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia työelämän muutosprojekteja. Hänellä on valmiudet toimia muutosagenttina ja esimiesasemassa erilaisissa yrityksissä. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän kanssa. Ydinosaamista on itsenäiseen hankintojen johtamiseen riittävä ammattitaito. Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet yrityksen ja toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen, materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:
- Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet (5 op)
- Hankintatoimen syventävät opinnot (20 op)
- Vapaasti valittavat opinnot (5 op)
- Opinnäytetyö (30 op)

Alan syventävät opinnot sekä tutkimusmenetelmäopinnot lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä hankintatoimen strategista osaamista. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi laajentaa tai syventää osaamistaan. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään projektina omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa koko opiskeluajan. Kypsyysnäyte on opinnäytetyöprosessin viimeinen erillissuoritus.

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 1,5 vuotta.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Hankintatoimen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma päivitettiin v. 2011. Uudistuksella haluttiin varmistaa jokaiselle tutkinto-opiskelijalle riittävä tutkimus- ja kehittämismenetelmien osaaminen ja liiketoimintaympäristön ja sen antamien edellytysten tunnistamis- ja analysointivalmiudet. Julkisia hankintoja opiskelee jatkossa jokainen.
Muiden syventävien opintojen tarjontaa ja eri osaamiskokonaisuuksien rakennetta selkeytettiin v. 2012 ja 2013.
Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia ja niistä on muodostettu laajempia osaamiskokonaisuuksia syvällisemmän oppimisen saavuttamiseksi. Opintojen valitseminen on opiskelijalle helpompaa ja kokonaisuus on myös ohjauksellisesti ja hallinnollisesti selkeämpi.

Lisätiedot

Tutkintovastaava
Esa Väänänen
esa.vaananen@metropolia.fi, p. 040 041 2931

Koulutussuunnittelija
Laura Mattila
laura.mattila@metropolia.fi p. +358 40 652 6896

Kopioitu OPSista T1216S6. Lisätty tutkinnon omat kompetenssit, ei muita muutoksia.

OPSin hallinointi Sari Kelo

Osaamistavoitteet