OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Kuntoutus (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Kuntoutus (ylempi AMK)

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kuntoutuksen kehittämisosaaminen
                     
Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 5
 
   
       
Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa 10
 
 
   
Uudistuva kuntoutusverkosto 5
   
     
   
Rajapintoja ylittävä kuntoutus ja kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 5  
   
       
2051010555552.52.5
Kuntoutuksen johtamisosaaminen
                     
Kuntoutuksen asiantuntijuus 5
 
   
       
Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 5
 
   
       
Kuntoutuksen tuloksellisuus 5
   
     
   
Kuntoutuksen strateginen ja toiminnan johtaminen 5
   
     
   
Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5  
   
       
Kuntoutuksen palvelutoiminnan johtaminen 5  
   
       
2010101010555555
Opinnäytetyö
                     
Aiheanalyysi ja suunnittelu 5
 
   
       
Toteutus 10
   
     
   
Arviointi ja julkistaminen 15  
   
       
1713512132.52.5666.56.5
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5
 
   
       
505002.52.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6228303228151516161414

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma on juonneopetussuunnitelma, jossa yhdistyy vertikaalinen ja horisontaalinen osaaminen. Ohjelma koostuu neljästä pääjuonteesta, jotka ovat Kuntoutuksen kehittämisosaaminen 25 opintopistettä, Kuntoutuksen johtamisosaaminen 30 op, Opinnäytetyö 30 op ja Vapaasti valittavat opinnot 5 op. Opinnot ja niiden sijoittuminen eri lukukausille on esitetty taulukossa 2. Opintoihin liittyvä kirjallisuus
päivittyy koulutuksen toteutussuunnitelmassa

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutusohjelman suunnitteluun ja opetussuunnitelman kehittämiseen ovat osallistuneet työelämätoimijoista muodostettu ohjausryhmä, kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat työelämäyhteyksineen ja koulutusohjelman opettajat. Yhteiskehittely on ollut monimuotoista sisältäen yhdessä rakennettua ymmärrystä koulutuksen tehtävästä ja sen tuottamasta osaamisesta, palautekyselyitä sekä kannanottoja opetussuunnitelman sisällöistä. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet on vahvistettu valtakunnallisessa kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkostossa.
Koulutusohjelman tehtävä ja osaamiskuvaukset on tehty tulevaisuusorientoituneesti perustuen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelmiin ja tulevaisuuden linjauksiin. Näiden lisäksi koulutuksen suunnittelussa on huomioitu kansalliset ja kansainväliset koulutuksen laatuvaatimukset ja kehittämisen linjaukset, Metropolialueen painopisteet ja Metropolian strategiat.

Lisätiedot

Osaamistavoitteet