OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma. > Kliininen asiantuntija
Ylempi AMK-tutkinto

Kliininen asiantuntija

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
Tutkimus-, kehittämis -ja innovaatiotoiminta 5
 
   
         
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen menetelmät 5
 
     
       
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan raportointi ja arviointi 5
   
     
   
33121617125118.58.566
Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla
                     
Johtajana ja asiantuntijana kasvaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveysalan talous ja kustannukset 5
 
   
       
Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Prosessien ja palveluketjujen hallinta ja koordinointi sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
20015507.57.52.52.500
Johtamisen ja asiantuntijuuden syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Toimintayksikön talousjohtaminen 5
   
     
   
Suorituksen johtaminen 5  
   
       
Asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen organisaatioissa 5  
   
       
Turvallisuusjohtaminen 5  
   
       
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
   
     
   
Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi 5
   
     
   
Ensihoidon palvelutason määrittäminen ja varautuminen 5  
   
       
Henkilöstöjohtaminen 5
 
   
       
Ennakoiva johtaminen 5
   
     
   
Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiset teemat kirjallisuus 5
Johtamisen ajankohtaiset teemat kirjallisuus 5
Research, Development and Innovation Project 10
 
     
Näyttöön perustuva päivystyspotilaan hoitotyö 6
   
     
     
Näyttöön perustuva tehohoitotyö 6
   
       
   
Näyttöön perustuvan toiminnan syventävät opinnot 6  
   
       
Päivystyspotilaan hoidon simulaatioharjoitukset 6  
   
       
Project Management 5  
   
       
Topical Literature in Strategic Management 5
Seksuaaliterveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
Terveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
Developing quality management and safety culture 5  
   
       
Managing patient dose and image quality in diagnostic imaging/radiotheraphy 6  
   
       
Developing patient care and safety 4  
   
       
Ensihoidon ajankohtaiset teemat kirjallisuus 5
53.775.311.742.075.35.85.819.322.737.737.7
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5
3.31.71.71.71.70.80.80.80.80.80.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1108944.465.78919.125.131.134.544.544.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoalalta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) mukaisesti sekä huomioiden Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n valtakunnalliset kompetenssisuositukset.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoalan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmat ovat Sosiaali –ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Kliininen asiantuntija, sekä englanninkielisinä toteutettavat Health Business Management Master Program, ja Erasmus Mundus Emergency and Critical Care Master Program.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Terveys- ja hoitoalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä sekä moniammatillisen ja –kulttuurisen yhteistyön taitoja.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kliinisiä asiantuntijoita, jotka osaavat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Tavoitteena on, että koulutus mahdollistaa opiskelijoiden syventää ja kehittää oman substanssialan asiantuntemusta ja kehittää osaamistaan uudistaa ja kehittää hoitotyötä näyttöön perustuen.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Kliinisen asiantuntijan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehitettäessä on huomioitu valtakunnalliset ja alueelliset terveydenhuollon strategiat ja pääkaupunkiseudun keskeiset terveysongelmat. Koulutusohjelmaa suunniteltaessa on kartoitettu pääkaupunkiseudun terveydenhuollon organisaatioiden ja toimijoiden tulevaisuuden tarpeita palvelujen kehittämiseksi, tuottamiseksi asiakas/potilaslähtöisyyden huomioimiseksi. Lisäksi suunnittelussa on hyödynnetty kliinisen asiantuntijuuden kansallista ja kansainvälistä tutkimusta.

Koulutusohjelman tavoitteena on vastata olemassa oleviin ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamishaasteisiin. Parhaillaan on menossa suuri rakenteellinen muutosprosessi siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa kansallisesti ja alueellisesti järjestetään. Lisäksi uudistetaan paikallisia organisaatio- ja palvelurakenteita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Organisaatioilta odotetaan tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Työntekijöiden näkökulmasta olennaisia tekijöitä ovat autonomisuuden ja aloitteellisuuden sekä oppimisen mahdollisuudet työssä. Työyhteisöjen kehittämisessä keskeisiä asioita ovat moniammatillinen yhteistyö ja ongelmien ratkaisutaidot.

Teknologian ja hoitomuotojen nopea kehittyminen tuovat jatkuvasti uusia oppimis- ja kehittämishaasteita työhön. Myös ympäristöön ja tuvallisuuteen liittyvät tekijät vaativat entistä enemmän suunnittelua ja kehittämistä. Tarvitaan osaajia, jotka kykenevät toimintayksikkötasolla vahvaan ja pitkäjänteiseen, strategian mukaiseen kehittämis- ja johtamistyöhön.

Lisätiedot

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Osaamistavoitteet