OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) > Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)
Ylempi AMK-tutkinto

Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                     
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät 5
 
   
       
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
 
   
     
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
301017.512.5107.5107.5555
Kliinisen asiantuntijuuden yhteiset opinnot
                     
Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Prosessit, laatu ja potilas - asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja tutkimuskäytäntöjen näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5
   
     
   
250151007.57.55500
Kliinisen asiantuntijuuden valinnaiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Yritystoiminta sosiaali- ja terveysalalla
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Yrittäjyys sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
     
   
Yrityksen toiminnan ja talouden johtaminen 5  
   
       
Henkilöstöjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Henkilöstövoimavarojen ja suorituksen johtaminen 5
   
     
   
Moninaisuuden johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5  
   
       
Bioanalytiikan syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Jatkuva laadun parantaminen kliinisessä laboratoriossa 5
 
   
       
Kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuuden syventäminen 10
   
     
   
Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa 5  
   
       
Radiografian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5
 
   
       
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10
   
     
   
Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen 5  
   
       
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Palvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen organisaatioissa 5  
   
       
Hoitotyön kliinisen osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Potilaan hoidon tarpeen tunnistaminen ja arviointi 5
   
     
   
Hoitotyön näyttöön perustuvat tutkimus- ja hoitomenetelmät 5  
   
       
50301040305520201515
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Ennakoiva osaamisen johtaminen 5  
   
       
Terveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5
   
     
   
Seksuaaliterveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
Tapahtuma- ja ilmiöpohjainen projekti 5
 
   
Terveysteknologian perusteet 5
   
     
   
Simulaatio-ohjaajakoulutus 10
 
 
   
22.512.5517.512.52.52.58.88.86.36.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 127.552.547.58052.522.52541.338.826.326.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä ja edistää hänen urakehitystään.

Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen ja monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kliinisiä asiantuntijoita, jotka osaavat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen on keskeistä kliinisen asiantuntijuuden osaamisessa ja sen kehittämisessä. Tavoitteena on, että koulutus mahdollistaa opiskelijoiden syventää ja kehittää oman substanssialan asiantuntemusta ja kehittää osaamistaan, uudistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja hoitotyötä näyttöön perustuen. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Metropolia ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti. Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän, opiskelijoiden ja Metropolian Masters verkoston kanssa.

Opetussuunnitelmatyössä on huomioitu keskeisten työelämän ja sidosryhmien edustajien näkemykset tutkinto-ohjelmien tarpeista, työelämävastaavuudesta ja tulevaisuudesta.

Kliininen asiantuntijuus sosiaali-ja terveysalalla tutkinto-ohjelman merkitys työelämälle tulee korostumaan tulevaisuudessa. Kliinisen asiantuntijan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehitettäessä on huomioitu valtakunnalliset ja alueelliset sosiaali- ja terveydenhuollon strategiat. Tutkinto-ohjelmaa suunniteltaessa on kartoitettu sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja toimijoiden tulevaisuuden tarpeita palvelujen kehittämiseksi, tuottamiseksi asiakas/potilaslähtöisesti. Lisäksi suunnittelussa on hyödynnetty kliinisen asiantuntijuuden kansallista ja kansainvälistä tutkimusta.

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on vastata olemassa oleviin ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamishaasteisiin. Parhaillaan on menossa suuri rakenteellinen muutosprosessi siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa kansallisesti ja alueellisesti järjestetään. Lisäksi uudistetaan paikallisia organisaatio- ja palvelurakenteita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Organisaatioilta odotetaan tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Työntekijöiden näkökulmasta olennaisia tekijöitä ovat autonomisuuden ja aloitteellisuuden sekä oppimisen mahdollisuudet työssä. Työyhteisöjen kehittämisessä keskeisiä asioita ovat moniammatillinen yhteistyö ja ongelmien ratkaisutaidot. Teknologian ja hoitomuotojen nopea kehittyminen tuovat jatkuvasti uusia oppimis- ja kehittämishaasteita työhön. Myös ympäristöön ja tuvallisuuteen liittyvät tekijät vaativat entistä enemmän suunnittelua ja kehittämistä. Tarvitaan osaajia, jotka kykenevät toimintayksikkötasolla vahvaan ja pitkäjänteiseen, strategian mukaiseen kehittämis- ja johtamistyöhön.

Opetussuunnitelmassa on näyttöön perustuva toiminta, sen kehittäminen ja johtaminen keskeisellä sijalla. Kliininen asiantuntijuus sosiaali-ja terveysalalla-opetussuunnitelman yhteisissä syventävissä opinnoissa näyttöön perustuva toiminta on opintojaksojen ytimenä. Valittavissa syventävissä opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan hoitotyön kliinisen asiantuntijuuden kehittämiseen, talouden ja henkilöstön johtamiseen, toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvissä opinnoissa. Opintojaksot kohdentuvat opiskelijan substanssikohtaisen hoitotyön kliinisen asiantuntijuuden kehittämiseen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja terveyden edistämisessä. Opinnäytetyön ja siihen valmentavien tutkimuksellisen kehittämistyön opintoja on uudistettu ja yhtenäistetty Metropolian ylempien ammattikorkeakoulutukintojen yhteistyönä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset:
- tutkinto-ohjelman nimi on muuttunut Kliisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (aiemmin Kliininen asiantuntija)
- Opintorakenteet muutettu, yhteisiä syventäviä opintoja 25 op, vapaasti valittavia 5 op
- uusia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja

Osaamistavoitteet