CURRICULA
Home > Master’s Degree (UAS) > Master's Degree Programme in Fashion and Clothing > Master's Degree Programme in Fashion and Clothing
Master’s Degree (UAS)

Master's Degree Programme in Fashion and Clothing

Autumn 2017

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
Advanced Professional Studies in Fashion and Clothing
                     
Strategic Brand Management 5
 
   
       
Managing Product and Quality Control in Fashion and Clothing Industry 10
   
     
   
Managing Purchasing Processes in Fashion and Clothing Industry 5
   
     
   
20051502.52.57.57.500
Research Based Development Work
                     
Methods in Research Based Development Work 5
 
   
       
505002.52.50000
Elective Studies
(Select5ECTS)
                     
Master's Thesis
                     
Master's Thesis and Maturity Test 30
2010101010555555
ECTS credits per period / semester / academic year 4510202510101012.512.555

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Koulutuksen kuvaus

The Master’s Degree in fashion clothing reinforces the competence of the student as a professional in specialist and managerial positions in international environments.

The studies add to the analytical and methodical competences in product management and strategic purchasing. The students can instruct, administer and develop demanding processes and projects in product and quality management.

Advanced professional studies (20 ECTS) will add to the students’ analytical and methodological competences as well as competences in product management and quality control. The methods in research-based development work (5 ECTS) deepen the students’ research-based competences related to executing and instructing the collaborative development processes and projects.

The students will compile an individual study plan. Based on the individual study plan, the students will select elective post graduate studies either from Metropolia or other universities studies worth of 5 ECTS credit points.

The extent of the final thesis is 30 ECTS credit points. It is a collaborative work life development task, which is conducted at student’s workplace or some other co-operating organization. The development of the thesis is reported in final thesis seminars during the studies. The maturity test is executed in the form of an article and published in an appropriate manner for the chosen topic.

Pedagogiset toimintatavat

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinto aloitettiin syksyllä 2015. Tutkinnolla haluttiin varmistaa jokaiselle vestonomi AMK -tutkinto-opiskelijalle jatko-opintomahdollisuus omalla tutkintoalueella.

Opetussuunnitelmatyötä ovat ohjanneet valtakunnallisten linjausten lisäksi Metropolian pedagogisten strategioiden linjaukset, opetustoiminnan kautta työelämältä saatu palaute, neuvottelukunnan näkemys sekä työelämässä toimivien alumnien palaute. Edellä mainittujen lisäksi opetussuunnitelmaan on vaikuttanut myös koulutuksen toteuttamisesta saatu palaute, jota on kerätty systemaattisesti opetushenkilöstöltä ja opiskelijoilta.

Uusi neuvottelukunta aloitti työskentelynsä syksyllä 2016 ja tulee osallistumaan aktiivisesti vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon kehittämiseen.

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon opintoaika pitenee 1,5 vuoteen nykyisen 1 vuoden sijasta. Muutos tehdään sekä opiskelijoilta saadun palautteen että muiden tutkintojen yamk-kokemusten pohjalta. (not translated)

Arviointi

Vaatetusala (ylempi AMK) 60 op
OPINTOJEN KOMPETENSSIT:

OPPIMISEN TAIDOT
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa reflektoida poikkialaista tietoa kriittisesti
• osaa arvioida alan kehittämisnäkymiä ja tarpeita
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta kehittymisestä

VASTUULLISUUSOSAAMINEN
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammatti-eettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin ja avoimuuteen perustuen

TUOTEHALLINTAOSAAMINEN
• osaa toimia globaalissa yritykseltä-yritykselle-markkinointiverkostossa vastuullisissa tuotehallinnan tehtävissä
• osaa soveltaa tuote- ja tuotannonhallinnan prosessit kulttuurien erityispiirteet huomioon ottaen
• ymmärtää tuotantoketjun tavarantoimittajaverkoston merkityksen tuotteiden hinta-laatusuhteen toteutumisessa
• osaa kehittää tuotteiden laatua yhteistyössä ulkoistetun tuotannon kumppaneiden kanssa
• osaa määritellä haluttua laatua tuotteissa ja palveluissa
• osaa ottaa huomioon erilaiset säädökset ja yrityskohtaiset määräykset tuoteohjeistuksessa
• osaa verkkokaupan tuotehallinnan

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan eri sovellusten keskinäisen integroinnin hyödyn ja osaa soveltaa sitä omassa toimintaympäristössään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa ja vastuullisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä

INNOVAATIO-OSAAMINEN
• osaa tulkita, tuottaa ja hyödyntää uutta tietoa sekä uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa johtaa projekteja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
• osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
• osaa seurata ja ennakoida alan kansainvälistä kehitystä ja huomioida sen paikallisten prosessien suunnittelussa


Kopioitu opetussuunnitelmasta K0916S6 - muutettu koulutuksen kesto (1 v. > 1,5 v.) ja sen myötä ajoitussuunnitelmaa.
Tekninen tallennus: mikse puh. 5412

Tiedustelut: yliopettaja Leena Juntunen, puh. 040 179 2844. (not translated)

Osaamistavoitteet